Byd­go­ska Rodzi­na Katyń­ska roz­po­czę­ła swą dzia­łal­ność 13 lute­go 1990 r. w Klu­bie Dzien­ni­ka­rza na ul. Sie­lan­ka w Byd­gosz­czy. Ini­cja­tor­ka­mi powo­ła­nia sto­wa­rzy­sze­nia były uczest­nicz­ki piel­grzym­ki odby­wa­ją­cej się w paź­dzier­ni­ku 1989 r. do mogił pol­skich ofi­ce­rów pomor­do­wa­nych na Wscho­dzie: Gabrie­la Jara­czew­ska, Danu­ta Rum­feld, Bar­ba­ra Foł­tyn – Roga­no­wicz i Gabrie­la Gaj­del – Toma­szew­ska. Na pierw­szym spo­tka­niu obec­nych było zale­d­wie 15 osób, z cza­sem jed­nak przy­by­wa­ło wdów i dzie­ci po Katyń­czy­kach, dla któ­rych Sto­wa­rzy­sze­nie sta­ło się wspól­no­tą pamię­ci o ojcach pomor­do­wa­nych przez NKWD i żywym dowo­dem praw­dy katyń­skiej”. 9 czerw­ca 1992 roku Byd­go­ska Rodzi­na Katyń­ska zosta­ła wpi­sa­na do reje­stru sto­wa­rzy­szeń i tym samym roz­po­czę­ła for­mal­ną dzia­łal­ność, liczy­ła wów­czas 142 człon­ków w tym 38 wdów.