Mat­ko Boża Katyń­ska! Mat­ko Miło­sier­dzia i Pojednania!
W Two­je ramio­na odda­je­my wszyst­kich zamordowanych
na Wscho­dzie. Z żywą wia­rą w świę­tych obco­wa­nie, prosimy
Cię, Mat­ko, przy­gar­nij ich i oddaj Two­je­mu Syno­wi. Matko
Bole­sna, pocie­szaj tych, któ­rych ser­ca jesz­cze krwa­wią po stra­cie Naj­bliż­szych. Daj łaskę, aby jak naj­szyb­ciej powsta­ły pol­skie cmen­ta­rze na Wscho­dzie i Sank­tu­arium Miło­sier­dzia i Pojed­na­nia w Katyniu.
Mat­ko Poko­ju, daj nam łaskę życia god­ne­go Tych, którzy
zgi­nę­li za Ojczy­znę, sta­jąc się ceną naszej wol­no­ści. Uczyń
ich fun­da­men­tem odro­dze­nia i pojed­na­nia naro­dów w imię
Chry­stu­sa, któ­ry miłu­je i prze­ba­cza. Amen.

Ks. Zdzi­sław J. Pesz­kow­ski, Kape­lan Rodzin Katyńskich