Byd­go­ska Rodzi­na Katyń­ska ma swo­ją sie­dzi­bę w Klu­bie Inspek­to­ra­tu Wspar­cia Sił Zbroj­nych przy uli­cy Suł­kow­skie­go 52 A w Bydgoszczy.

Posie­dze­nia Zarzą­du odby­wa­ją się w dru­gą śro­dę mie­sią­ca w godz. 11.0012.30, oprócz lip­ca i sierpnia.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do oso­bi­ste­go kon­tak­tu lub pod nume­ra­mi tel. w zakład­ce Zarząd Stowarzyszenia.

Skład­ki człon­kow­skie moż­na wpła­cać na kon­to Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyńskiej :

UWA­GA: zmia­na kon­ta od 1 stycz­nia 2018 r
JED­NOST­KA WOJ­SKO­WA 5241 85915 BYD­GOSZCZ, UL.GDAŃSKA 147
K‑TO:90101010780106211391202000
RODZI­NA KATYŃ­SKA BYDGOSZCZ