LATA 19901999


LATA 20002011

2000 r.

9 mar­ca  – udział w poświę­ce­niu Dzwo­nów Cmen­tar­nych” – Katyń, Char­ków, Mied­no­je ‑orga­ni­zo­wa­nym przez Radę Ochro­ny Pamię­ci Walk i Męczeń­stwa w Kate­drze Woj­ska Pol­skie­go w Warszawie

2 kwiet­nia  – uro­czy­sto­ści Rodzi­ny Katyń­skiej w Byd­gosz­czy z udzia­łem władz samo­rzą­do­wych i woj­ska z oka­zji 60. rocz­ni­cy ” Mor­du Katyń­skie­go „; msza św. w koście­le p.w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków cele­bro­wa­na przez nasze­go kape­la­na ks. pra­ła­ta Romu­al­da Binia­ka; zło­że­nie kwia­tów pod Krzy­żem Katyńskim

3 kwiet­nia  – Zamek Kró­lew­ski w War­sza­wie – udział w pro­mo­cji Księ­gi Cmen­tar­nej Katyń”

7 kwiet­nia – uro­czy­sto­ści w Muzeum Tra­dy­cji Pomor­skie­go Okrę­gu Woj­sko­we­go w Byd­gosz­czy z oka­zji 60. rocz­ni­cy Mor­du Katyń­skie­go” – odsło­nię­cie tabli­cy pamiąt­ko­wej, ufun­do­wa­nej przez Rodzi­nę Katyń­ską, wyko­na­nej przez Guczal­skie­go oraz otwar­cie wysta­wy Pol­skie Cmen­ta­rze Wojen­ne – Katyń, Mied­no­je, Charków”

9 kwiet­nia  – kościół ewan­ge­lic­ko – augs­bur­ski w Byd­gosz­czy – msza św. i odsło­nię­cie tabli­cy katyń­skiej z oka­zji 60. rocz­ni­cy Mor­du Katyńskiego”

13 kwiet­nia – Sejm RP – spo­tka­nie Rodzin Katyń­skich na uro­czy­stej sesji z oka­zji 60 rocz­ni­cy Zbrod­ni Katyńskiej

19 kwiet­nia – uro­czy­ste spo­tka­nie wiel­ka­noc­ne człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW w Bydgoszczy

2930 kwiet­nia  – ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści katyń­skie na Jasnej Górze w Częstochowie

1327 maja  - podróż na Ukra­inę – Lwów, Kijów; piel­grzym­ka na Pol­ski Cmen­tarz Wojen­ny w Char­ko­wie i do daw­ne­go obo­zu jeniec­kie­go w Starobielsku

17 czerw­ca – uro­czy­ste otwar­cie Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Char­ko­wie, udział wzię­li: Eula­lia Lewiń­ska, Iza­bel­la Mon­tow­ska i Zdzi­sław Dąbrowski.

28 lip­ca  – uro­czy­ste otwar­cie Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Katy­niu, udział wzię­li: Danu­ta Rum­feld, Tere­sa Abra­tow­ska, Bar­ba­ra Bocheń­ska, Kry­sty­na Mal­cher­czyk, Danu­ta Kuź­mic­ka, Lukre­cja Szal, Izy­dor Wegen­ke i Zdzi­sław Wil­kosz) 

2 wrze­śnia  - uro­czy­ste otwar­cie Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Mied­no­je, uczest­ni­czy­li: Maria Chma­ra, Zyg­munt Chma­ra i Wan­da Gór­ska. 

3 wrze­śnia  – uro­czy­sto­ści katyń­skie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez wój­ta Jerze­go Polcy­na (gm. Dębo­wa Łąka)

15 wrze­śnia  – uro­czy­sto­ści katyń­skie w Zespo­le Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej w Nakle

17 wrze­śnia  – spo­tka­nie z woje­wo­dą kujaw­sko-pomor­skim Józe­fem Rogac­kim, wrę­cze­nie listów oko­licz­no­ścio­wych wdo­wom po zamor­do­wa­nych w Katyniu

1314 paź­dzier­ni­ka  – Kra­ków: udział w uro­czy­sto­ściach katyń­skich w kate­drze na Wawe­lu, pod Krzy­żem Katyń­skim i w teatrze im. Sło­wac­kie­go, w dro­dze do Kra­ko­wa zwie­dza­nie doli­ny Prądnika

20 grud­nia – uro­czy­ste spo­tka­nie opłat­ko­we człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW w Bydgoszczy

2001 r. 

21 lute­go – wal­ne zebra­nie spra­woz­daw­czo-wybor­cze Rodzi­ny Katyń­skiej w Byd­gosz­czy; wybra­no nowy zarząd w składzie:

Pre­zes Danu­ta Rumfeld

Wice­pre­zes Bar­ba­ra Bocheńska

Skarb­nik Danu­ta Chyrek

Sekre­tarz Bar­ba­ra Roganowicz

Człon­ko­wie zarzą­du: Andrzej Grzonek,

Zdzi­sław Wilkosz

Adam Kowal­ski

Komi­sja Rewi­zyj­na: Iza­bel­la Montowska,

Hali­na Dąbrowska

Jani­na Knitter.

1 kwiet­nia  – uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we Rodzi­ny Katyń­skiej w Byd­gosz­czy z udzia­łem władz samo­rzą­do­wych i woj­ska; msza św. w koście­le p.w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków cele­bro­wa­na przez pra­ła­ta Romu­al­da Binia­ka; zło­że­nie kwia­tów pod Krzy­żem Katyńskim

7 kwiet­nia – sym­po­zjum na Zam­ku Kró­lew­skim w Warszawie

11 kwiet­nia – uro­czy­ste spo­tka­nie wiel­ka­noc­ne człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW w Bydgoszczy

718 maja  – wyjazd: Litwa, Łotwa, Esto­nia i Helsinki

2126 maja – wyjazd do Smo­leń­ska, na Cmen­tarz Wojen­ny w Katy­niu i do daw­ne­go obo­zu jeniec­kie­go w Koziel­sku; nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia z poby­tu nocą na pięk­nie oświe­tlo­nym cmen­ta­rzu w Katy­niu, w dro­dze powrot­nej zwie­dza­nie Wilna

17 listo­pa­da – Publicz­ne Gim­na­zjum w Piąt­ni­cy k/​Łomży – uro­czy­stość nada­nia szko­le imie­nia Ofiar Katy­nia”; udział wzię­li: kape­lan Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich ks. pra­łat Zdzi­sław Pesz­kow­ski, pre­zes FRK Wło­dzi­mierz Dusie­wicz, pre­zes RK w Byd­gosz­czy Danu­ta Rum­feld oraz Bar­ba­ra Bocheń­ska, Iza­bel­la Mon­tow­ska i poczet sztan­da­ro­wy. 

1920 listo­pa­da – wyjazd do War­sza­wy, zwie­dza­nie muzeum Katyń­skie­go a w dro­dze powrot­nej dwor­ku w Żela­zo­wej Woli 

19 grud­nia  – uro­czy­ste spo­tka­nie opłat­ko­we człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW w Bydgoszczy

2002 r. 

51 lute­go  – nasza pre­zes Danu­ta Rum­feld ode­bra­ła z rąk pre­zy­den­ta RP Zło­ty Krzyż Zasługi

21 mar­ca - uro­czy­ste spo­tka­nie wiel­ka­noc­ne człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW w Bydgoszczy

67 kwiet­nia - piel­grzym­ka Rodzin Katyń­skich na Jasną Górę

21 kwiet­nia – uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we Rodzi­ny Katyń­skiej w Byd­gosz­czy z udzia­łem władz samo­rzą­do­wych i woj­ska – msza św. w koście­le p.w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków cele­bro­wa­na przez pra­ła­ta Romu­al­da Binia­ka; zło­że­nie kwia­tów pod Krzy­żem Katyńskim

24 czerw­ca  – piel­grzym­ka na gro­by ojców: Kozielsk – Katyń,

7 lip­ca Ostasz­ków – Mied­no­je, Sta­ro­bielsk ‑Char­ków

20 sierp­nia  – nie­spo­dzie­wa­nie ode­szła od nas współ­za­ło­ży­ciel­ka i pre­zes Rodzi­ny Katyń­skiej w Byd­gosz­czy Danu­ta Rum­feld, cór­ka kpt Igna­ce­go Nowa­ka, zamor­do­wa­ne­go przez NKWD

w kwiet­niu 1940 roku, sybi­racz­ka, odzna­czo­na Zło­tym Krzy­żem Zasłu­gi, zro­bi­ła co w ludz­kiej mocy, by pamięć o pol­skich jeń­cach zamor­do­wa­nych na Wscho­dzie nie zaginęła

24 sierp­nia  – pogrzeb ś. p. Danu­ty Rum­feld, z d. Nowak na cmen­ta­rzu Świę­tej Trój­cy w Byd­gosz­czy; mszę św. cele­bro­wał i wygło­sił homi­lię nasz kape­lan ks. pra­łat Romu­ald Biniak, mowy poże­gnal­ne wygło­si­li pre­zy­dent Byd­gosz­czy Roman Jasia­kie­wicz i pre­zes Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich Wło­dzi­mierz Dusie­wicz. W uro­czy­sto­ściach pogrze­bo­wych udział wzię­li człon­ko­wie Rodzi­ny Katyń­skiej w Byd­gosz­czy, przed­sta­wi­cie­le Rodzin Katyń­skich z Toru­nia, Łodzi, Gdy­ni, Piły, przed­sta­wi­cie­le Gar­ni­zo­nu Byd­goszcz, Klu­bu POW, Związ­ku Sybi­ra­ków, Żoł­nie­rzy Gór­ni­ków oraz innych orga­ni­za­cji kom­ba­tanc­kich i spo­łecz­nych; przy­by­ły też licz­nie pocz­ty sztan­da­ro­we ww. organizacji

2 wrze­śnia  – zarząd jed­no­gło­śnie powie­rzył peł­nie­nie funk­cji pre­ze­sa Rodzi­ny Katyń­skiej w Byd­gosz­czy, do cza­su wybo­rów na nad­zwy­czaj­nym wal­nym zebra­niu, Bar­ba­rze Bocheńskiej

3 listo­pa­da – udział w uro­czy­stej mszy św. z oka­zji 90.urodzin Radom­skie­go, człon­ka naszej rodzi­ny z oddzia­łu w Mogilnie

11 listo­pa­da – uro­czy­sto­ści w kate­drze i na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą odzy­ska­nia niepodległości

28 listo­pa­da  – msza w inten­cji ś. p. Danu­ty Rum­feld w koście­le p.w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczenników

30 listo­pa­da  – wal­ny Zjazd Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich w War­sza­wie; uczest­ni­czy­ły: Bar­ba­ra Bocheń­ska i Iza­bel­la Montowska

18 grud­nia  – uro­czy­ste spo­tka­nie opłat­ko­we człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW w Bydgoszczy

2003 r. 

10 lute­go – wal­ne zebra­nie Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich w War­sza­wie, w któ­rym uczest­ni­czy­ły: Bar­ba­ra Bocheń­ska i Iza­bel­la Montowska

6 kwiet­nia  – uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we Rodzi­ny Katyń­skiej w Byd­gosz­czy z udzia­łem władz samo­rzą­do­wych i woj­ska; msza w koście­le p.w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków cele­bro­wa­na przez pra­ła­ta Romu­al­da Binia­ka; zło­że­nie kwia­tów pod Krzy­żem Katyńskim

16 kwiet­nia  – uro­czy­ste spo­tka­nie wiel­ka­noc­ne człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW w Byd­gosz­czy 

2122 kwiet­nia  – piel­grzym­ka Rodzin Katyń­skich na Jasną Górę

15 sierp­nia  – Świę­to Woj­ska Pol­skie­go; udział w mszy św. w koście­le gar­ni­zo­no­wym i w uro­czy­sto­ściach na Sta­rym Rynku

20 sierp­nia  – msza św. w inten­cji ś. p. Danu­ty Rum­feld (1. rocz­ni­ca śmier­ci ) w koście­le Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczenników

1 wrze­śnia – msza św. i uro­czy­sto­ści na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą wybu­chu II woj­ny światowej

17 wrze­śnia  – msza św. i uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z napa­ścią ZSRR na Pol­skę oraz z Dniem Sybiraka”

11 listo­pa­da – uro­czy­sto­ści w kate­drze i na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą odzy­ska­nia niepodległości

18 grud­nia  – uro­czy­ste spo­tka­nie opłat­ko­we człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW

2004 r.

18 kwiet­nia  – uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we z udzia­łem władz samo­rzą­do­wych i woj­ska; msza św. w koście­le p.w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków cele­bro­wa­na przez ks. pra­ła­ta Romu­al­da Binia­ka; zło­że­nie kwia­tów pod Krzy­żem Katyńskim

21 kwiet­nia  – spo­tka­nie wiel­ka­noc­ne człon­ków naszej Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW

17 maja   – wyciecz­ka w Biesz­cza­dy; zwie­dza­nie połu­dnio­wo-wschod­niej Pol­ski – od Kielc do połu­dnio­wej gra­ni­cy w Biesz­cza­dach; uczest­ni­czy­li też człon­ko­wie Rodzi­ny Katyń­skiej Gdy­ni na cze­le z redak­to­rem Andrze­jem Spanily

15 sierp­nia  – Świę­to Woj­ska Pol­skie­go; udział we mszy św. w koście­le gar­ni­zo­no­wym i w uro­czy­sto­ściach na Sta­rym Rynku

1 wrze­śnia  – msza św. i uro­czy­sto­ści na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą wybu­chu II woj­ny świa­to­wej; kon­cert w Fil­har­mo­nii Pomorskiej

17 wrze­śnia  – msza św. i uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z napa­ścią ZSRR oraz z Dniem Sybiraka”

1314 paź­dzier­ni­ka   - wyciecz­ka do War­sza­wy: Kapli­ca Katyń­ska przy kate­drze Woj­ska Pol­skie­go, Wila­nów, Zamek Królewski

6 listo­pa­da - umie­ra nasz przy­ja­ciel Andrzej Spa­li­ny, pre­zes Rodzi­ny Katyń­skiej w Gdy­ni, redak­tor Rodo­wo­du ” ; w pogrze­bie wzię­li udział człon­ko­wie zarzą­du oraz poczet sztan­da­ro­wy naszej rodziny

11 listo­pa­da – uro­czy­sto­ści w kate­drze i na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą odzy­ska­nia niepodległości

15 grud­nia – uro­czy­ste spo­tka­nie opłat­ko­we człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW

2005 r. 

20 stycz­nia  – obcho­dy 65. rocz­ni­cy powro­tu Byd­gosz­czy do Macie­rzy; msza św. i uro­czy­sto­ści na Sta­rym Ryn­ku; kon­cert w Fil­har­mo­nii Pomorskiej

16 mar­ca  – uro­czy­ste spo­tka­nie wiel­ka­noc­ne człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW

13 kwiet­nia – cen­tral­ne uro­czy­sto­ści w War­sza­wie zwią­za­ne z 65. rocz­ni­cą Mor­du Katyńskiego

17 kwiet­nia  – uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we z udzia­łem władz samo­rzą­do­wych i woj­ska; msza św. w koście­le p.w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków cele­bro­wa­na przez ks. prałata

Romu­al­da Binia­ka; zło­że­nie kwia­tów pod Krzy­żem Katyńskim

1 wrze­śnia – msza i uro­czy­sto­ści na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą wybu­chu II woj­ny światowej

17 wrze­śnia  – msza św. i uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z napa­ścią ZSRR oraz z Dniem Sybiraka”

11 listo­pa­da – uro­czy­sto­ści w kate­drze i na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą odzy­ska­nia niepodległości

13 listo­pa­da  – uro­czy­sta msza św. z oka­zji 40. rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich nasze­go kape­la­na ks. pra­ła­ta Romu­al­da Biniaka

21 grud­nia  – uro­czy­ste spo­tka­nie opłat­ko­we człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW

2006 r.

19 kwiet­nia  – uro­czy­ste spo­tka­nie wiel­ka­noc­ne człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW

23 kwiet­nia  – uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we z udzia­łem władz samo­rzą­do­wych i woj­ska; msza św. w koście­le p.w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków cele­bro­wa­na przez ks. pra­ła­ta Romu­al­da Binia­ka; zło­że­nie kwia­tów pod Krzy­żem Katyńskim

1 wrze­śnia – msza św. i uro­czy­sto­ści na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą wybu­chu II woj­ny światowej

17 wrze­śnia  – msza św. i uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z agre­sją ZSRR na Pol­skę oraz z Dniem Sybiraka”

2829 wrze­śnia – sesja nauko­wa w sali kolum­no­wej Sej­mu pt. Praw­da, pamięć, toż­sa­mość Katy­nia i Gol­go­ty Wscho­du „; udział wzię­ła Hali­na Dąbrowska

2021 paź­dzier­ni­ka  - wal­ne zebra­nie Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich w War­sza­wie; dele­ga­ci z naszej rodzi­ny to Bar­ba­ra Bocheń­ska i Iza­bel­la Montowska

11 listo­pa­da – uro­czy­sto­ści w kate­drze i na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą odzy­ska­nia niepodległości

15 listo­pa­da – wal­ne zebra­nie spra­woz­daw­czo-wybor­cze Rodzi­ny Katyń­skiej w Byd­gosz­czy; wybra­no nowy zarząd w składzie:

Pre­zes Bar­ba­ra Bocheńska

Wice­pre­zes Iza­bel­la Montowska

Wice­pre­zes Marian Adamczyk

Skarb­nik Danu­ta Chyrek

Sekre­tarz Bar­ba­ra Roganowicz

Komi­sja Rewi­zyj­na Danu­ta Kuźmicka

Hali­na Dąbrowska

Jani­na Knitter

20 grud­nia  – uro­czy­ste spo­tka­nie opłat­ko­we człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej Byd­goszcz i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW

2007 r. 

15 kwiet­nia  – uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we z udzia­łem władz samo­rzą­do­wych i woj­ska; msza św. w koście­le p.w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków cele­bro­wa­na przez ks. pra­ła­ta Romu­al­da Binia­ka; zło­że­nie kwia­tów pod Krzy­żem Katyńskim

28 kwiet­nia  - Gol­go­ty Pola­ków ” – uro­czy­sto­ści w Książ­kach, w któ­rych udział wzię­li Bar­ba­ra Bocheń­ska, Hali­na i Zdzi­sław Dąbrowscy

11 maja  – zebra­nie w War­sza­wie pre­ze­sów Rodzin Katyń­skich; udział wzię­li Bar­ba­ra Bocheń­ska i Marian Adamczyk

15 sierp­nia  – Świę­to Woj­ska Pol­skie­go – udział we mszy św. w koście­le gar­ni­zo­no­wym i w uro­czy­sto­ściach na Sta­rym Rynku

1 wrze­śnia – msza św. i uro­czy­sto­ści na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą wybu­chu II woj­ny światowej

17 wrze­śnia – msza św. i uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z napa­ścią ZSRR oraz z Dniem Sybiraka”

17 wrze­śnia – wyjazd człon­ków naszej rodzi­ny do War­sza­wy na pre­mie­rę fil­mu Katyń ” Andrze­ja Wajdy

10 paź­dzier­ni­ka – w związ­ku z cho­ro­bą pre­zes Bar­ba­ry Bocheń­skiej, na zebra­niu zarzą­du usta­lo­no, że peł­nić obo­wiąz­ki pre­ze­sa będzie Iza­bel­la Mon­tow­ska, a wice­pre­ze­sa Marian Adamczyk

15 paź­dzier­ni­ka – dele­ga­cja Rodzi­ny Katyń­skiej w Byd­gosz­czy wraz z pocz­tem sztan­da­ro­wym bie­rze udział w War­sza­wie w pogrze­bie kape­la­na Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich ks. pra­ła­ta Zdzi­sła­wa Jastrzę­biec- Peszkowskiego

910 listo­pa­da  – na zapro­sze­nie Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta Lecha Kaczyń­skie­go, w uro­czy­sto­ściach mia­no­wa­nia na wyż­sze stop­nie woj­sko­we i służ­bo­we jeń­ców – ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej uział wzię­ły wraz z cór­ka­mi: Iza­bel­la Mon­tow­ska i Hali­na Dąbrow­ska; uro­czy­sto­ści odby­ły się na Pla­cu Mar­szał­ka Józe­fa Pił­suc­kie­go w Warszawie

11 listo­pa­da  – uro­czy­sto­ści w kate­drze i na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą odzy­ska­nia niepodległości

11 grud­nia  – człon­ko­wie naszej Rodzi­ny – Marian Adam­czyk, Zdzi­sław Wil­kosz i Józef Wło­dar­czyk bio­rą udział w spo­tka­niu z Mar­szał­kiem Sej­mu RP Bro­ni­sła­wem Komo­row­skim; oka­zją jest usta­no­wie­nie przez Sejm

13 kwiet­nia DNIEM PAMIĘ­CI OFIAR ZBROD­NI KATYŃ­SKIEJ (uchwa­ła Sej­mu RP14 listo­pa­da 2007 roku)

12 grud­nia  – uro­czy­ste spo­tka­nie opłat­ko­we człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW

2008 r. 

15 lute­go  – zarząd Rodzi­ny Katyń­skiej opra­co­wał imien­ne wnio­ski dla naszych katyń­czy­ków, ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej, w celu wystą­pie­nia o mia­no­wa­nie ich na wyż­sze stop­nie ofi­cer­skie i służbowe

13 kwiet­nia  – wyjazd człon­ków byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej na cen­tral­ne uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we do Warszawy

20 kwiet­nia  – uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we z udzia­łem władz samo­rzą­do­wych i woj­ska; msza św. w koście­le p.w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków cele­bro­wa­na przez ks. pra­ła­ta Romu­al­da Binia­ka; zło­że­nie kwia­tów pod Krzy­żem Katyńskim

8 maja  – zało­że­nie biblio­te­ki naszej rodzi­ny, któ­rą popro­wa­dzi Hali­na Dąbrowska

15 sierp­nia – Świę­to Woj­ska Pol­skie­go; udział we mszy św. w koście­le gar­ni­zo­no­wym i w uro­czy­sto­ściach na Sta­rym Rynku.

1 wrze­śnia - msza św. i uro­czy­sto­ści na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą wybu­chu II woj­ny światowej.

17 wrze­śnia – msza św. i uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z napa­ścią ZSRR oraz z Dniem Sybiraka”

2 listo­pa­da – cen­tral­ne uro­czy­sto­ści katyń­skie na Pol­skim Cmen­ta­rzu Wojen­nym w Char­ko­wie; udział wzię­li: Bar­ba­ra Szy­man­kie­wicz i Hen­ryk Hoffman

11 listo­pa­da – uro­czy­sto­ści w kate­drze i na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą odzy­ska­nia przez Pol­skę niepodległości

17 grud­nia  – uro­czy­ste spo­tka­nie opłat­ko­we człon­ków byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW

2009 r. 

9 kwiet­nia  – cen­tral­ne uro­czy­sto­ści w na Pol­skim Cmen­ta­rzu Wojen­nym w Katy­niu – na zapro­sze­nie mar­szał­ka sej­mu R P Bro­ni­sła­wa Komo­row­skie­go do Katy­nia poje­cha­ły: Danu­ta Kuź­mic­ka iZdzi­sła­wa Tylman

11 kwiet­nia – uro­czy­ste spo­tka­nie wiel­ka­noc­ne człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW

19 kwiet­nia  – uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we z udzia­łem władz samo­rzą­do­wych i woj­ska; msza św. w koście­le p.w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków cele­bro­wa­na przez ks. pra­ła­ta Romu­al­da Biniaka;

zło­że­nie kwia­tów pod Krzy­żem Katyńskim

24 kwiet­nia  – na skwe­rze ks. pra­ła­ta Zdzi­sła­wa Jastrzę­biec-Pesz­kow­skie­go w Byd­gosz­czy (Jach­ci­ce ) posa­dzo­no 14 Dębów Pamię­ci”, upa­mięt­nia­jąc w ten spo­sób czter­na­stu Katyń­czy­ków”

13 sierp­nia – uro­czy­sto­ści z oka­zji 90. rocz­ni­cy powo­ła­nia Pomor­skie­go Okrę­gu Woj­sko­we­go; uział wzię­ły: Iza­bel­la Mon­tow­ska, Danu­ta Chy­rek i Bar­ba­ra Szymankiewicz

15 sierp­nia  – Świę­to Woj­ska Pol­skie­go; udział we mszy św. w koście­le gar­ni­zo­no­wym i w uro­czy­sto­ściach na Sta­rym Rynku

31 sierp­nia  – na zapro­sze­nie mar­szał­ka woje­wódz­twa kujaw­sko- pomor­skie­go, w uro­czy­stej sesji z oka­zji 70. rocz­ni­cy wybu­chu II woj­ny świa­to­wej, wzię­li udział: Iza­bel­la Mon­tow­ska i Marian Adamczyk

1 wrze­śnia  – msza św. i uro­czy­sto­ści na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą wybu­chu II woj­ny światowej

14 wrze­śnia – Doli­na Śmier­ci” w Byd­gosz­czy – uro­czy­sto­ści rocznicowe

17 wrze­śnia – msza św. i uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z agre­sją ZSRR oraz z Dniem Sybiraka”

10 listo­pa­da  – Publicz­ne Gim­na­zjum im. Maria­na Rejew­skie­go w Bia­łych Bło­tach wraz z wój­tem gmi­ny zor­ga­ni­zo­wa­ło uro­czy­stość rocz­ni­co­wą z sadze­niem sze­ściu Dębów Pamię­ci ” dla uhonorowania

Katyń­czy­ków ” zamor­do­wa­nych przez NKWD; udział wzię­li licz­ni przed­sta­wi­cie­le Rodzi­ny Katyń­skiej w Bydgoszczy

11 listo­pa­da  – uro­czy­sto­ści w kate­drze i na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą odzy­ska­nia niepodległości

16 grud­nia  – uro­czy­ste spo­tka­nie opłat­ko­we człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW

2010 r. 

7 kwiet­nia  – uro­czy­sto­ści na Pol­skim Cmen­ta­rzu Wojen­nym w Katy­niu z udzia­łem pre­mie­ra Pol­ski Donal­da Tuska i pre­mie­ra Rosji

Wła­di­mi­ra Pupi­na; naszą Rodzi­nę repre­zen­to­wa­ła Danu­ta Kuźmicka

7 kwiet­nia  – uro­czy­sto­ści katyń­skie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez bur­mi­strza Szu­bi­na; Udział wzię­li Hali­na i Zdzi­sław Dąbrowscy

8 kwiet­nia – w Kapo­nie­rze Cyta­de­li war­szaw­skiej odby­ło się uro­czy­ste ogło­sze­nie wyni­ków kon­kur­su na nowe Muzeum Katyń­skie. Na zapro­sze­nie orga­ni­za­to­ra – mini­stra obro­ny naro­do­wej – udział w uro­czy­sto­ści wziął przed­sta­wi­ciel naszej Rodzi­ny Mie­czy­sław Uszyński

10 kwiet­nia  – decy­zją 1475/KU/10 wyróż­nio­no Rodzi­nę Katyń­ską w Byd­gosz­czy meda­lem PRO MEMORIA
10 kwiet­nia – uro­czy­sto­ści w Sol­cu Kujaw­skim; Rodzi­na Katyń­ska Byd­goszcz nada­je Kur­ko­we­mu Brac­twu Strze­lec­kie­mu w Sol­cu Kujaw­skim patro­nat nad obe­li­skiem; udział wzię­li: Iza­bel­la Mon­tow­ska, Danu­ta Chy­rek, Bar­ba­ra Szy­mankie­wicz i Marian Adam­czyk 

10 kwiet­nia  – wyjazd pocią­giem do Katy­nia na obcho­dy 70 – tej rocz­ni­cy Zbrod­ni Katyń­skiej”; z naszej Rodzi­ny poje­cha­ła Gabrie­la Gaj­del- Toma­szew­ska i Mie­czy­sław Uszyński.

10 kwiet­nia – kata­stro­fa pol­skie­go samo­lo­tu w Smo­leń­sku, w któ­rej zgi­nę­ło 96 osób, w tym Pre­zy­dent RP Lech Kaczyń­ski, okry­ła żało­bą cały kraj. Na pokła­dzie TU-154M śmierć ponie­śli rów­nież: Andrzej

Prze­woź­nik sekre­tarz Rady Ochro­ny Pamię­ci Walk i Męczeń­stwa i Andrzej Sariusz-Skąp­ski pre­zes Fede­ra­cji Rodzin Katyńskich

13 kwiet­nia – wyjazd do War­sza­wy człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej w Byd­gosz­czy na cen­tral­ne uro­czy­sto­ści katyńskie

13 kwiet­nia  – woje­wódz­kie obcho­dy 70. rocz­ni­cy Zbrod­ni Katyń­skiej – marsz pamię­ci z kościo­ła p.w. Św. Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków na Sta­ry Rynek oraz apel pole­głych i otwar­cie wysta­wy ” Zbrod­nia Katyń­ska „; w imie­niu naszej rodzi­ny głos zabra­ła Zdzi­sła­wa Tylman.

14 kwiet­nia  – uni­wer­sy­tet Kazi­mie­rza Wiel­kie­go w Byd­gosz­czy – sym­po­zjum nauko­we poświę­co­ne 70. rocz­ni­cy Zbrod­ni Katyń­skiej; uczest­ni­czy­ła Danu­ta Kużmicka.

15 kwiet­nia  – Katyń….ocalić od zapo­mnie­nia” – sadze­nie Dębów Pamię­ci” w Tucho­li dla uho­no­ro­wa­nia pol­skich żoł­nie­rzy zamor­do­wa­nych w Katy­niu; udział wzię­ły: Danu­ta Kuź­mic­ka i Zdzi­sław Wilkosz

15 kwiet­nia – uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we wraz z sadze­niem Dębów Pamię­ci” zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Zespół Szkół im. Jana Paw­ła II w Łocho­wie; udział wzię­li: Iza­bel­la Mon­tow­ska, Bar­ba­ra Szy­man­kie­wicz i Marian Adamczyk

18 kwiet­nia  – gmin­ne obcho­dy 70. rocz­ni­cy Zbrod­ni Katyń­skiej” w Kcy­ni; w uro­czy­sto­ściach uczest­ni­czy­li: Iza­be­la Mon­tow­ska, Danu­ta Chy­rek i Hali­na Dąbrowska

21 kwiet­nia  – sadze­nie Dębu Pamię­ci” – uro­czy­stość zor­ga­ni­zo­wa­na przez bur­mi­strza Szu­bi­na i Zespół Szkół w Ryna­rze­wie; udział wzię­li Bar­ba­ra Szy­man­kie­wicz i Marian Adamczyk

23 kwiet­nia – Plac ks. Z. Pesz­kow­skie­go w Byd­gosz­czy – uro­czy­sto­ści katyń­skie; udział wzię­li: Ire­na Kra­siń­ska, Danu­ta Chy­rek, Bar­ba­ra Wil­czyń­ski Gabrie­la Jaraczewska

25 kwiet­nia – obcho­dy 70. rocz­ni­cy Zbrod­ni Katyń­skiej w Byd­gosz­czy  

Patro­nat hono­ro­wy nad obcho­da­mi objęli: 

* Rafał Bru­ski, woje­wo­da kujaw­sko- pomorski

* Piotr Cał­bec­ki, mar­sza­łek woje­wódz­twa kujawsko-pomorskiego

* Kon­stan­ty Dombro­wicz, pre­zy­dent Bydgoszczy

* J. E. ks. biskup Jan Tyrawa

* gen. bryg. Zyg­munt Dule­ba, dowód­ca POW

* nad­insp. Krzysz­tof Gajew­ski, komen­dant woje­wódz­ki policji

* dr hab. Miro­sław Golon, dyr. Oddzia­łu IPN w Gdańsku

Pro­gram obchodów:

  1. Odsło­nię­cie i poświę­ce­nie nowe­go Krzy­ża Katyń­skie­go na sym­bo­licz­nym cmen­ta­rzu przy koście­le p. w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczenników
  1. Uro­czy­sta msza św. w inten­cji Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej w koście­le p. w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczenników
  1. Otwar­cie wysta­wy Katyń – wal­ka o prawdę ”
  2. Kino­te­atr Pomor­skie­go Okrę­gu Woj­sko­we­go – uro­czy­ste wrę­cze­nie rodzi­nom pośmiert­nych nomi­na­cji na wyż­sze stop­nie woj­sko­we i służ­bo­we, nada­nych naszym bli­skim, przez ś. p. Lecha Kaczyń­skie­go, Pre­zy­den­ta RP
  1. Wrę­cze­nie monet upa­mięt­nia­ją­cych Zbrod­nię Katyń­ską ufun­do­wa­nych przez Naro­do­wy Bank Polski

26 kwiet­nia – pro­jek­cja fil­mu Katyń ” w Cen­trum Kon­gre­so­wym Ope­ry Nova w Bydgoszczy

27 kwiet­nia - wraz z dele­ga­cją Woje­wódz­kie­go Komi­te­tu R O P W i M Iza­bel­la Monow­ska bie­rze udział w pogrze­bie ś. p. Andrze­ja Prze­woź­ni­ka, mini­stra i sekre­ta­rza ROPWiM w Warszawie

28 kwiet­nia  – Komen­da Woje­wódz­ka Poli­cji w Byd­gosz­czy – odsło­nię­cie tabli­cy poświę­co­nej zamor­do­wa­nym w Mied­no­je poli­cjan­tom; uczest­ni­czy­li – Iza­be­la Mon­tow­ska i Marian Adamczyk

29 kwiet­nia – uro­czy­sto­ści katyń­skie w Gim­na­zjum im. Kazi­mie­rza Gór­skie­go w Dobrczu; udział wzię­ła Iza­bel­la Montowska

30 kwiet­nia  – uro­czy­sto­ści katyń­skie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez wój­ta gmi­ny Książ­ki; udział wzię­ła Bar­ba­ra Szy­man­kie­wicz, Gabrie­la Gaj­del-Toma­szew­ska, i Józef Włodarski.

13 sierp­nia  – Dzień Woj­ska Pol­skie­go – uro­czy­sto­ści w jed­no­st­ce woj­sko­wej przy ul. Powstań­ców War­sza­wy; pośmiert­ne nomi­na­cje swo­ich bli­skich ode­bra­li Danu­ta Kuź­mic­ka i Bole­sław Guzik

15 sierp­nia  – uro­czy­sta msza św. w koście­le gar­ni­zo­no­wym i poświę­ce­nie, umiesz­czo­nej w koście­le Tabli­cy Katyn­skiej „, ufun­do­wa­nej przez człon­ków naszej rodzi­ny i Urząd Mia­sta Bydgoszczy

13 wrze­śnia  – uro­czy­sto­ści na Pol­skim Cmen­ta­rzu Wojen­nym w Mied­no­je; udział wzię­li: Gra­ży­na Fabi­szew­ska, Ewa Grzy­bow­ska i Józef Włodarski

12 wrze­śnia  – uro­czy­sto­ści katyń­skie, któ­rym towa­rzy­szy odsło­nię­cie pomni­ka, orga­ni­zu­je Zarząd Powia­tu w Nakle; z naszej Rodzi­ny udział bio­rą Iza­bel­la Monow­ska i Józef Włodarski

2327 wrze­śnia  – uro­czy­sto­ści na Pol­skim Cmen­ta­rzu Wojen­nym w Char­ko­wie; udział wzię­li: Iza­bel­la Mon­tow­ska, Bar­ba­ra Szy­man­kie­wicz i Zdzi­sław Dąbrowski

14 paź­dzier­ni­ka – sadze­nie Dębów Pamię­ci” w Paw­ło­wie k/​Chojnic; udział wzię­li: Hali­na Dąbrow­ska, Bar­ba­ra Szy­man­kie­wicz i Marian Adamczyk

19 paź­dzier­ni­ka – sadze­nie Dębów Pamię­ci” w Kamie­niu Kra­jeń­skim; uro­czy­sto­ści zor­ga­ni­zo­wa­ne przez bur­mi­strza mia­sta i gmi­ny oraz Publicz­ne Gim­na­zjum im. Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w Kamieniu

Kra­jeń­skim; Udział wzię­li: Iza­bel­la Mon­tow­ska, Marian Adam­czyk, Hali­na Dąbrowsk i Zdzi­sław Wilkosz

11 listo­pa­da  – uro­czy­sto­ści w kate­drze i na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą odzy­ska­nia niepodległości

2021 listo­pa­da – zebra­nie spra­woz­daw­czo-wybor­cze Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich, w któ­rym uczest­ni­czył Marian Adam­czyk. Pre­ze­sem F R K zosta­ła wybra­na Iza­bel­la Sariusz- Skąpska

27 listo­pa­da  – odszedł od nas nie­od­ża­ło­wa­ny ks. pra­łat Romu­ald Biniak pro­boszcz para­fii p.w. Św. Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków, kape­lan naszej Rodzi­ny Katyń­skiej od chwi­li jej powsta­nia, zało­ży­ciel i dyrek­tor Hospi­cjum im. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki, czło­nek zarzą­du Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Mia­sta Byd­gosz­czy, wiel­kie ser­ce, wiel­ki byd­go­ski kapłan

15 grud­nia  – uro­czy­ste spo­tka­nie opłat­ko­we człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości w Klu­bie POW.

2011 r. 

1 stycz­nia – Klub Pomor­skie­go Okrę­gu Woj­sko­we­go, na pod­sta­wie roz­ka­zu orga­ni­za­cyj­ne­go, zosta­je prze­kształ­co­ny w Klub Inspek­to­ra­tu Wspar­cia Sił Zbrojnych

10 kwiet­nia  – cen­tral­ne uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we na Pol­skim Wojen­nym Cmen­ta­rzu w Katy­niu; udział wzię­li : Marian Adam­czyk, Han­na Pie­trak i Gabrie­la Gajdel-Tomaszewska

11 kwiet­nia – sadze­nie Dębów Pamię­ci” zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Gim­na­zjum nr 26 przy ul. A. Czar­to­ry­skie­go w Byd­gosz­czy; udział wzię­ły: Ire­na Augu­sty­niak, Danu­ta Kuź­mic­ka i Iza­bel­la Montowska

17 kwiet­nia – uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we z udzia­łem władz samo­rzą­do­wych i woj­ska; msza św. w koście­le p.w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków cele­bro­wa­na przez kape­la­na ks. płk. pra­ła­ta Józe­fa Kuba­lew­skie­go, mia­no­wa­ne­go 21 stycz­nia 2011 roku przez ks. bp .J. Tyra­wę opie­ku­nem ducho­wym Rodzi­ny Katyń­skiej w Byd­gosz­czy; zło­że­nie kwia­tów pod Krzy­żem Katyńskim.

15 maja – piel­grzym­ka na Jasną Górę i spo­tka­nie z pre­zes Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich panią Iza­bel­lą Sariusz-Skąp­ską w Czę­sto­cho­wie. (udział wzię­ło 14 człon­ków naszej rodziny)

10 lip­ca  – przy­go­to­wa­nie i prze­sła­nie, na ręce pre­zes Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich Iza­bel­li Sariusz-Skąp­skiej, mate­ria­łów na wysta­wę Pamięć nie dała się zgła­dzić”; otwar­cie wysta­wy prze­wi­dzia­ne jest w muzeum Woj­ska Pol­skie­go w Warszawie

15 sierp­nia  – Świę­to Woj­ska Pol­skie­go, bie­rze­my udział we mszy św. w koście­le gar­ni­zo­no­wym i w uro­czy­sto­ściach na Sta­rym Rynku

1 wrze­śnia – msza św. i uro­czy­sto­ści na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą wybu­chu II woj­ny światowej

4 wrze­śnia  – sadze­nie Dębów Pamię­ci zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Urząd Gmi­ny w Świe­ka­to­wie; uczest­ni­czy­li Witold Derę­gow­ski i Marian Adamczyk

17 wrze­śnia  – msza św. i uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z napa­ścią ZSRR oraz z Dniem Sybiraka”

17 wrze­śnia  – uro­czy­ste otwar­cie wysta­wy Pamięć nie dała się zgła­dzić” w gma­chu muzeum Woj­ska Pol­skie­go w War­sza­wie; naszą rodzi­nę repre­zen­to­wa­ła Hali­na Dąbrowska

5 paź­dzier­ni­ka  – wrę­cze­nie odznak Opie­ku­na Miejsc Pamię­ci Naro­do­wej” na uro­czy­stym posie­dze­niu Woje­wódz­kie­go Komi­te­tu Rady Ochro­ny Pamię­ci Walk i Męczeń­stwa; odzna­ki otrzy­ma­li: Marian Adam­czyk, Hali­na Dąbrow­ska, Zdzi­sław Dąbrow­ski, Jani­na Figas, Jani­na Knit­ter, Danu­ta Kuź­mic­ka, Bar­ba­ra Szy­man­kie­wicz, Zdzi­sław Wil­kosz i Józef Włodarski

11 listo­pa­da – uro­czy­sto­ści w kate­drze i na Sta­rym Ryn­ku zwią­za­ne z rocz­ni­cą odzy­ska­nia niepodległości

16 listo­pa­da  – wal­ne zebra­nie spra­woz­daw­czo-wybor­cze Rodzin­ny Katyń­skiej w Byd­gosz­czy; udzie­lo­no abso­lu­to­rium ustę­pu­ją­ce­mu Zarządowi.

Wybra­no nowy Zarząd:

Pre­zes Iza­bel­la Montowska

Wice­pre­zes Marian Adamczyk

Skarb­nik Danu­ta Chyrek

Sekre­tarz Bar­ba­ra Szymankiewicz

Czło­nek Zarzą­du Danu­ta Kuźmicka

Komi­sja Rewi­zyj­na Hali­na Dąbrowska

Zdzi­sła­wa Tylman

Mag­da­le­na Wolska

14 grud­nia  – uro­czy­ste spo­tka­nie opłat­ko­we człon­ków Rodzi­ny Katyń­skiej i zapro­szo­nych gości

28 grud­nia  – uro­czy­stość w związ­ku z zakoń­cze­niem dzia­łal­no­ści Pomor­skie­go Okrę­gu Woj­sko­we­go w Byd­gosz­czy; uczest­ni­czy­li ‑Iza­bel­la Mon­tow­ska i Marian Adamczyk.