Ładowanie…
 • Nasi Bli­scy

  Fede­ra­cja Rodzin Katyń­skich pre­zen­tu­je stro­nę Nasi Bli­scy, któ­rej celem jest zacho­wa­nie i upo­wszech­nie­nie uni­ka­to­wych archi­wa­liów i posze­rze­nie wie­dzy o ofia­rach Zbrod­ni Katyń­skiej. Zachę­ca­my człon­ków nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia, ich rodzi­ny i wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne tema­ty­ką katyń­ską do odwie­dze­nia stro­ny: Nasi Bliscy

 • Zebra­nia w 2022

 • Życze­nia

 • Likwi­da­cja Sto­wa­rzy­sze­nia Memoriał

  28 grud­nia 2021 Sąd Naj­wyż­szy Fede­ra­cji Rosyj­skiej przy­chy­lił się do wnio­sku pro­ku­ra­tu­ry gene­ral­nej w spra­wie likwi­da­cji Sto­wa­rzy­sze­nia Memo­riał, jego regio­nal­nych oddzia­łów i​„innych struk­tu­ral­nych orga­ni­za­cji”, co ogło­si­ła sędzia Ałła Naza­ro­wa i co poda­ły media.

 • List otwar­ty Fede­ra­cji Rodzin Katyńskich

  13 kwiet­nia to Dzień Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej, w 2007 roku usta­no­wio­ny przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. Od ponad roku pan­de­mia przy­ku­ła nas do codzien­no­ści: odcho­dzą bli­scy i wszy­scy tęsk­ni­my do nor­mal­no­ści. Histo­rycz­ne rocz­ni­ce prze­mi­ja­ją nie­zau­wa­żo­ne, a wymo­gi bez­pie­czeń­stwa przy­kry­wa­ją zobo­jęt­nie­nie na ból daw­no minio­ny. To zro­zu­mia­łe, że w cza­sie zagro­że­nia trud­no zna­leźć wol­ną myśl, aby wspo­mi­nać tra­ge­dię sprzed dziesięcioleci.…

 • 81. rocz­ni­ca Zbrod­ni Katyńskiej

  ilu­stra­cja pocho­dzi ze stro­ny IPN