KATYŃPRO MEMORIA

Cen­trum Pol­sko-Rosyj­skie­go Dia­lo­gu i Poro­zu­mie­nia z Fede­ra­cją Rodzin Katyń­skich, w 80. rocz­ni­cę Zbrod­ni Katyń­skiej oraz w trzy­dzie­sto­le­cie dzia­łal­no­ści Fede­ra­cji jako sto­wa­rzy­sze­nia, zapra­sza­ją na mię­dzy­na­ro­do­wą kon­fe­ren­cję Katyń Pro Memo­ria” pod hono­ro­wym patro­na­tem Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Pod­czas kon­fe­ren­cji oprócz wystą­pień uzna­nych bada­czy pro­ble­ma­ty­ki katyń­skiej z Pol­ski i zagra­ni­cy swo­ją pre­mie­rę będzie miał rów­nież inte­rak­tyw­ny por­tal inter­ne­to­wy zre­ali­zo­wa­ny przez CPR­DiP, któ­ry przy­bli­ży Pol­ski Cmen­tarz Wojen­ny w Katy­niu. Będzie to rodzaj wir­tu­al­ne­go spa­ce­ru po Memo­ria­le. Dwu­stop­nio­wa nar­ra­cja pozwo­li inter­nau­tom poczuć atmos­fe­rę miej­sca, zanu­rzyć się w katyń­ski las i spa­ce­ru­jąc po nim jesz­cze raz na nowo odkryć wyda­rze­nia i miej­sca zna­ne z tra­gicz­nych kart pol­skiej historii.

Na kon­fe­ren­cji pra­gnie­my tak­że zain­au­gu­ro­wać akcję spo­łecz­ną Katyń Pro Memo­ria. Zapal Świa­tło Pamię­ci”. W jej ramach na por­ta­lu zosta­nie uru­cho­mio­na apli­ka­cja umoż­li­wia­ją­ca zapa­le­nie sym­bo­licz­ne­go zni­cza dla wszyst­kich 4415 zamor­do­wa­nych w Lesie Katyń­skim. Pozwo­li to użyt­kow­ni­kom nie tyl­ko oddać cześć Ofia­rom, ale tak­że – poprzez krót­ki bio­gram – poznać histo­rię kon­kret­nej osoby. 

Zapra­sza­my do uczest­nic­twa człon­ków Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych powyż­szą tematyką.

https://rodzinakatynska.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2020/02/202003-05-Katyn-Pro-Memoria_program.pdf