Ładowanie…
 • Nasi Bli­scy

  Fede­ra­cja Rodzin Katyń­skich pre­zen­tu­je stro­nę Nasi Bli­scy, któ­rej celem jest zacho­wa­nie i upo­wszech­nie­nie uni­ka­to­wych archi­wa­liów i posze­rze­nie wie­dzy o ofia­rach Zbrod­ni Katyń­skiej. Zachę­ca­my człon­ków nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia, ich rodzi­ny i wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne tema­ty­ką katyń­ską do odwie­dze­nia stro­ny: Nasi Bliscy

 • Zebra­nia w 2022

 • Życze­nia

 • Likwi­da­cja Sto­wa­rzy­sze­nia Memoriał

  28 grud­nia 2021 Sąd Naj­wyż­szy Fede­ra­cji Rosyj­skiej przy­chy­lił się do wnio­sku pro­ku­ra­tu­ry gene­ral­nej w spra­wie likwi­da­cji Sto­wa­rzy­sze­nia Memo­riał, jego regio­nal­nych oddzia­łów i​„innych struk­tu­ral­nych orga­ni­za­cji”, co ogło­si­ła sędzia Ałła Naza­ro­wa i co poda­ły media.

 • List otwar­ty Fede­ra­cji Rodzin Katyńskich

  13 kwiet­nia to Dzień Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej, w 2007 roku usta­no­wio­ny przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. Od ponad roku pan­de­mia przy­ku­ła nas do codzien­no­ści: odcho­dzą bli­scy i wszy­scy tęsk­ni­my do nor­mal­no­ści. Histo­rycz­ne rocz­ni­ce prze­mi­ja­ją nie­zau­wa­żo­ne, a wymo­gi bez­pie­czeń­stwa przy­kry­wa­ją zobo­jęt­nie­nie na ból daw­no minio­ny. To zro­zu­mia­łe, że w cza­sie zagro­że­nia trud­no zna­leźć wol­ną myśl, aby wspo­mi­nać tra­ge­dię sprzed dziesięcioleci.…

 • 81. rocz­ni­ca Zbrod­ni Katyńskiej

  ilu­stra­cja pocho­dzi ze stro­ny IPN

 • 39. rocz­ni­ca wpro­wa­dze­nia sta­nu wojennego.

  Dzi­siaj przy­pa­da 39. rocz­ni­ca wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go. Rada Pań­stwa wpro­wa­dzi­ła go w nocy z 12 na 13 grud­nia 1981 r. Wła­dzę nie­le­gal­nie prze­ję­ła Woj­sko­wa Rada Oca­le­nia Naro­do­we­go (WRON) na cze­le z gen. Woj­cie­chem Jaru­zel­skim. Pod­czas trwa­ją­ce­go 586 dni cza­su ter­ro­ru woj­sko z mili­cją roz­bi­ło pol­ską opo­zy­cję.Licz­ba osób, któ­re ponio­sły śmierć w wyni­ku sta­nu wojen­ne­go nie jest zna­na. Znisz­czo­no spo­łecz­ną nadzieję…

 • List otwar­ty w związ­ku ze znisz­cze­niem tabli­cy w Twerze

  List otwar­ty Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich. Wio­sną 1940 w gma­chu NKWD w Kali­ni­nie zamor­do­wa­no 6287 pol­skich jeń­ców wojen­nych, prze­trzy­my­wa­nych w obo­zie spe­cjal­nym w Ostasz­ko­wie. Zgi­nę­li pol­scy poli­cjan­ci, żoł­nie­rze Kor­pu­su Ochro­ny Pogra­ni­cza, funk­cjo­na­riu­sze Stra­ży Gra­nicz­nej i Stra­ży Wię­zien­nej, ludzie słu­żą­cy Rze­czy­po­spo­li­tej. Ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej. Bli­sko trzy­dzie­ści lat temu, dzię­ki deter­mi­na­cji rodzin Ofiar, na budyn­ku w dzi­siej­szym Twe­rze wmu­ro­wa­no tabli­cę, któ­ra mia­ła w spo­sób widoczny…

 • Wyba­czo­ne – nie­zpo­mnia­ne. Opo­wie­ści katyńskie”

  TVP 3 Byd­goszcz pod redak­cją Iwo­ny Komi­sa­rek przy­go­to­wa­ła cykl felie­to­nów histo­rycz­nych, w któ­rych wspo­mnie­nia o swo­ich naj­bliż­szych przed­sta­wia­ją mię­dzy inny­mi człon­ko­wie Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej. Obej­rzyj pod tym lin­kiem https://​byd​goszcz​.tvp​.pl/​47391501​/​w​y​b​a​c​z​o​n​e​–​n​i​e​z​a​p​o​m​n​i​a​n​e​–​o​p​o​w​i​e​s​c​i​–​k​a​t​y​n​s​kie