Dzień pamię­ci

13 kwiet­nia 2018 odbę­dzie się corocz­ny Dzień Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej w Muzeum Katyń­skim. Począ­tek uro­czy­sto­ści godz. 11.00

Pro­gram uroczystości:

– Msza święta,
– zło­że­nie kwia­tów w Epitafiach,
– spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lem Władz RP,
– (~ godz. 14.00) deba­ta pod­su­mo­wu­ją­ca bada­nia Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry na temat wie­dzy o Zbrod­ni Katyńskiej.