80. rocz­ni­ca depor­ta­cji Pola­ków na Sybir

W nocy z 9 na 10 lute­go 1940 roku roz­po­czę­ła się pierw­sza maso­wa depor­ta­cja Pola­ków na Sybir, prze­pro­wa­dzo­na przez NKWD. W głąb Związ­ku Sowiec­kie­go wywie­zio­no oko­ło 140 tys. oby­wa­te­li pol­skich. Wie­lu umar­ło już w dro­dze, tysią­ce nie wró­ci­ły do kra­ju. Wśród depor­to­wa­nych były głów­nie rodzi­ny woj­sko­wych, urzęd­ni­ków, pra­cow­ni­ków służ­by leśnej i kolei ze wschod­nich obsza­rów przed­wo­jen­nej Polski.

Zarząd Oddzia­łu Związ­ku Sybi­ra­ków w Byd­gosz­czy zapra­sza na uro­czy­stą mszę świę­tą w 80. rocz­ni­cę Pierw­szej Maso­wej Depor­ta­cji Pola­ków na Sybir, któ­ra odbę­dzie się 09 lute­go 2020 r., w koście­le pw. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków o godz. 10.15