75 lat wal­ki o prawdę

11 kwiet­nia zespół Muzeum Katyń­skie­go orga­ni­zu­je Mię­dzy­na­ro­do­wą Kon­fe­ren­cję ZBROD­NIA KATYŃ­SKA 75 LAT WAL­KIPRAWDĘ
Miej­sce kon­fe­ren­cji: Zamek Kró­lew­ski, pl.Zamkowy 4 Warszawa

Pro­gram konferencji

9.159.40.00/ OTWAR­CIE KONFERENCJI_

prof. Woj­ciech Fał­kow­ski / dyrek­tor Zam­ku Kró­lew­skie­go w War­sza­wie dr Ernest Wyciszkiewicz/​dyrektor Cen­trum Pol­sko-Rosyj­skie­go Dia­lo­gu i Porozumienia

dr Adam Buława/​dyrek­tor Muzeum Woj­ska Polskiego

9.4010.00/WYSTĄPIENIE OTWIE­RA­JĄ­CE

10.0011.30 / ZBROD­NIA KATYŃ­SKA75 LAT PO UJAW­NIE­NIU PRAWDY

dr Ernest Wyciszkiewicz/​mode­ra­tor

dr Niki­ta Pie­trow / Sto­wa­rzy­sze­nie Memo­riał” Moskwa

prof. Clau­dia Weber / Uni­wer­sy­tet Euro­pej­ski Viadrina

prof. Woj­ciech Mater­ski / Insty­tut Stu­diów Poli­tycz­nych PAN

dr Rory Fin­nin / Uni­ver­si­ty of Cambridge

11.3011.50 / PRZE­RWA KAWOWA

11.5012.10 / RAPORT PRO­KU­RA­TO­RA IPN_

Mał­go­rza­ta Kuź­niar-Plo­ta/ Infor­ma­cja w spra­wie śledz­twa katyńskiego

12.1013.40 / PANEL I: EKS­HU­MA­CJELESIE KATYŃ­SKIMICH KON­SE­KWEN­CJE prof. Tade­usz Wolsza/​mode­ra­tor

Jolan­ta Adam­ska / Eks­hu­ma­cja w Lesie Katyń­skim wio­sną 1943 r.

prof. Marian Gło­sek / Docho­dze­nie do praw­dy mogił

Jerzy Pla­tajs / Dez­in­for­ma­cja sowiec­ka w kwe­stii więź­niów Kozielska,

Sta­ro­biel­ska i Ostasz­ko­wa zagi­nio­nych” wio­sną 1940 r.

dr Piotr Cze­re­musz­kin / Echa zbrod­ni katyń­skiej wśród inte­li­gen­cji w ZSRS

13.4014.40 / POCZĘSTUNEK

dr Łukasz Adam­ski / moderator

dr Bar­tosz Nowo­życ­ki / Katyń w rapor­tach pra­so­wych Amba­sa­dy RP w Waszyng­to­nie dr Robert Brzóz­ka / Katyń w pra­sie Polo­nii bra­zy­lij­skiej prof. Caro­li­na Biernat/​Echa Katy­nia w Argentynie

Jadwi­ga Kowal­ska / Reak­cja Wiel­kiej Bry­ta­nii na odkry­cie gro­bów katyń­skich Krzysz­tof Smolana/​Hiszpania wobec Zbrod­ni Katyńskiej

16.3016.50 / PRZE­RWA KAWOWA_

16.5018.30 / PANEL III: KŁAM­STWO KATYŃ­SKIE”, A ODPO­WIE­DZIAL­NOŚĆ PRAW­NA dr Maciej Wyrwa/​mode­ra­tor

prof. Alek­siej Pamiatnych/„Kłamstwo katyń­skie” dziś

prof. Ire­ne­usz C. Kamiń­ski / Ochro­na praw­na praw­dy histo­rycz­nej w dotych­cza­so­wym orzecz­nic­twie Euro­pej­skie­go Try­bu­na­łu Praw Człowieka

dr Rafał Guzik / — Kłam­stwo oświę­cim­skie” i kłam­stwo katyń­skie” — praw­ne zagad­nie­nia prze­ciw­dzia­ła­nia fał­szo­wa­niu pamięci

dr Filip Rakiewicz/„Kłamstwo katyń­skie” jako naru­sze­nie dóbr oso­bi­stych — uję­cie cywil­no­praw­ne Rafał Tar­no­gór­ski / komentarz

18.30/ZAKOŃCZENIE KON­FE­REN­CJI