Infor­ma­cje o poli­ty­ce pli­ków cookie

Niniej­sza Poli­ty­ka pli­ków cookie wyja­śnia, czym są pli­ki cookie i jak ich uży­wa­my. Powi­nie­neś prze­czy­tać tę poli­ty­kę, aby zro­zu­mieć, czym są pli­ki cookie, w jaki spo­sób je wyko­rzy­stu­je­my, rodza­je uży­wa­nych przez nas pli­ków cookie, tj. Infor­ma­cje, któ­re zbie­ra­my za pomo­cą pli­ków cookie oraz w jaki spo­sób te infor­ma­cje są wyko­rzy­sty­wa­ne i jak kon­tro­lo­wać pre­fe­ren­cje doty­czą­ce pli­ków cookie. Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji o tym, w jaki spo­sób korzy­sta­my, prze­cho­wu­je­my i prze­cho­wu­je­my Two­je dane oso­bo­we, zobacz naszą Poli­ty­kę prywatności.

Możesz w dowol­nym momen­cie zmie­nić lub wyco­fać swo­ją zgo­dę na Dekla­ra­cję Cookie na naszej stro­nie internetowej.

Dowiedz się wię­cej o tym, kim jeste­śmy, jak możesz się z nami skon­tak­to­wać i jak prze­twa­rza­my dane oso­bo­we w naszej Poli­ty­ce prywatności.

Two­ja zgo­da doty­czy nastę­pu­ją­cych domen:: rodzi​na​ka​tyn​ska​.byd​goszcz​.pl

Co to są pli­ki cookie ?

Pli­ki cookie to małe pli­ki tek­sto­we, któ­re słu­żą do prze­cho­wy­wa­nia małych infor­ma­cji. Pli­ki cookie są prze­cho­wy­wa­ne na Two­im urzą­dze­niu, gdy stro­na inter­ne­to­wa jest łado­wa­na w prze­glą­dar­ce. Te pli­ki cookie poma­ga­ją nam zapew­nić pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie witry­ny, zwięk­szyć bez­pie­czeń­stwo witry­ny, zapew­nić lep­szą obsłu­gę użyt­kow­ni­ków oraz zro­zu­mieć, jak dzia­ła witry­na, a tak­że ana­li­zo­wać, co dzia­ła i gdzie wyma­ga poprawy.

Jak korzy­sta­my z pli­ków cookie ?

Jak więk­szość usług onli­ne, nasza stro­na inter­ne­to­wa wyko­rzy­stu­je pli­ki cookie wła­sne i zewnętrz­ne pli­ki cookie do wie­lu celów. Wła­sne pli­ki cookie są przede wszyst­kim nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia witry­ny i nie gro­ma­dzą żad­nych danych oso­bo­wych użytkownika.

Pli­ki cookie stron trze­cich wyko­rzy­sty­wa­ne w naszych witry­nach są wyko­rzy­sty­wa­ne głów­nie w celu zro­zu­mie­nia dzia­ła­nia witry­ny, inte­rak­cji z naszą witry­ną, zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa naszych usług, dostar­cza­nia reklam, któ­re są dla Cie­bie odpo­wied­nie, a w sumie dostar­cza­nia lep­szych i ulep­szo­nych doświad­cze­nie użyt­kow­ni­ka i pomóc przy­spie­szyć przy­szłe inte­rak­cje z naszą witryną.

Z jakich rodza­jów pli­ków cookie korzystamy?

Nie­zbęd­ne: nie­któ­re pli­ki cookie są nie­zbęd­ne, abyś mógł w peł­ni korzy­stać z peł­nej funk­cjo­nal­no­ści naszej witry­ny. Pozwa­la­ją nam utrzy­my­wać sesje użyt­kow­ni­ków i zapo­bie­gać zagro­że­niom bez­pie­czeń­stwa. Nie zbie­ra­ją ani nie prze­cho­wu­ją żad­nych danych oso­bo­wych. Na przy­kład te pli­ki cookie umoż­li­wia­ją logo­wa­nie się do kon­ta, doda­wa­nie pro­duk­tów do koszy­ka i bez­piecz­ne doko­ny­wa­nie zakupów.

Sta­ty­sty­ki: te pli­ki cookie prze­cho­wu­ją infor­ma­cje, takie jak licz­ba osób odwie­dza­ją­cych witry­nę, licz­bę uni­kal­nych użyt­kow­ni­ków, któ­re stro­ny witry­ny zosta­ły odwie­dzo­ne, źró­dło odwie­dzin itp. Dane te poma­ga­ją nam zro­zu­mieć i prze­ana­li­zo­wać wydaj­ność witry­ny i gdzie wyma­ga poprawy.

Mar­ke­ting: Nasza stro­na nie wyświe­tla reklam.

Funk­cjo­nal­ne: są to pli­ki cookie, któ­re poma­ga­ją w nie­któ­rych nie­istot­nych funk­cjach naszej witry­ny. Funk­cje te obej­mu­ją osa­dza­nie tre­ści, takich jak fil­my lub udo­stęp­nia­nie tre­ści w witry­nie na plat­for­mach mediów społecznościowych.

Pre­fe­ren­cje: Te pli­ki cookie poma­ga­ją nam prze­cho­wy­wać two­je usta­wie­nia i pre­fe­ren­cje prze­glą­da­nia, takie jak pre­fe­ren­cje języ­ko­we, dzię­ki cze­mu masz lep­sze i wydaj­niej­sze wra­że­nia pod­czas przy­szłych wizyt na stronie.

Jak mogę kon­tro­lo­wać pre­fe­ren­cje doty­czą­ce pli­ków cookie ?

Jeśli zde­cy­du­jesz się zmie­nić swo­je pre­fe­ren­cje póź­niej pod­czas sesji prze­glą­da­nia, możesz klik­nąć kar­tę Poli­ty­ka pry­wat­no­ści i pli­ków cookie” na ekra­nie. Spo­wo­du­je to ponow­ne wyświe­tle­nie powia­do­mie­nia o zgo­dzie, umoż­li­wia­jąc zmia­nę pre­fe­ren­cji lub cał­ko­wi­te wyco­fa­nie zgody.

Ponad­to róż­ne prze­glą­dar­ki zapew­nia­ją róż­ne meto­dy blo­ko­wa­nia i usu­wa­nia pli­ków cookie uży­wa­nych przez stro­ny inter­ne­to­we. Możesz zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki, aby blo­ko­wać / usu­wać pli­ki cookie.