Zbrod­nia Katyń­ska – co pamiętamy?

13 kwiet­nia – w Dzień Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej – w Muzeum Katyń­skim odbę­dzie się deba­ta Zbrod­nia Katyń­ska – co pamię­ta­my? Pre­tek­stem do deba­ty będzie pre­zen­ta­cja rapor­tu Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry pt. Pamięć o Zbrod­ni Katyń­skiej. Raport z bada­nia ilo­ścio­we­go i jako­ścio­we­go. Zawie­ra on omó­wie­nie wyni­ków badań son­da­żo­wych prze­pro­wa­dzo­nych na ogól­no­pol­skiej repre­zen­ta­tyw­nej pró­bie Pola­ków i pre­zen­tu­je dzi­siej­szy kształt pamięć o zbrod­ni z 1940 roku i jej następ­stwach. Po jego przed­sta­wie­niu uczest­ni­cy deba­ty podzie­lą się swo­imi reflek­sja­mi i poroz­ma­wia­ją m.in. o moż­li­wo­ści popu­la­ry­za­cji wie­dzy o Zbrod­ni Katyń­skiej w Pol­sce i poza jej granicami.

Choć zde­cy­do­wa­na więk­szość Pola­ków (90%) wie o Zbrod­ni Katyń­skiej, to jed­nak odse­tek osób dekla­ru­ją­cych że nie wie­dzą nic o tym wyda­rze­niu rośnie w porów­na­niu z ana­lo­gicz­ny­mi bada­nia­mi z lat ubie­głych. Naj­wię­cej takich odpo­wie­dzi pocho­dzi od osób mło­dych. Auto­rzy rapor­tu wią­żą to z wyda­rze­nia­mi towa­rzy­szą­cy­mi poprzed­nim bada­niom – pre­mie­rą fil­mu Katyń” Andrze­ja Waj­dy czy Kata­stro­fą Smo­leń­ską, któ­re znacz­nie pod­nio­sły wów­czas spo­łecz­ną świa­do­mość tra­gicz­nych wyda­rzeń z roku 1940.

Zna­czą­co rośnie nato­miast spo­łecz­na świa­do­mość autor­stwa Zbrod­ni Katyń­skiej, choć nadal 3% przy­pi­su­je odpo­wie­dzial­ność, idąc za ofi­cjal­ną pro­pa­gan­dą okre­su komu­ni­stycz­ne­go, Niem­com. Male­je za to odse­tek osób uwa­ża­ją­cych, że Zbrod­nia Katyń­ska i utrzy­my­wa­ne przez lata Kłam­stwo Katyń­skie mia­ły istot­ny wpływ na powo­jen­ne losy Polski.

Po przed­sta­wie­niu rapor­tu chcie­li­by­śmy roz­po­cząć dys­ku­sję z uczest­ni­ka­mi deba­ty i zasta­no­wić się jak wyglą­da dziś pamięć o Zbrod­ni Katyń­skiej w Pol­sce, a tak­że poza jej gra­ni­ca­mi. Co wpły­wa na poziom wie­dzy na temat tego wyda­rze­nia w spo­łe­czeń­stwie oraz w jaki spo­sób moż­na dziś popu­la­ry­zo­wać wie­dzę o Zbrod­ni Katyń­skiej w Pol­sce i poza jej granicami.

Deba­ta roz­pocz­nie się poka­zem krót­kie­go fil­mu przy­go­to­wa­ne­go przez NCK pt. Szta­fe­ta”. Zwia­stun fil­mu moż­na obej­rzeć na stro­nie Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry: www​.nck​.pl.

kie­dy: 13 kwiet­nia 2018 r., pią­tek, godz. 14.00
gdzie: Muzeum Katyń­skie, ul. Jana Jezio­rań­skie­go 4 (Cyta­de­la Warszawska)
R.S.V.P. kolakowska@cprdip.pl 

Orga­ni­za­to­rzy spotkania:

Cen­trum Pol­sko-Rosyj­skie­go Dia­lo­gu i Porozumienia

Muzeum Katyń­skie – Oddział Mar­ty­ro­lo­gicz­ny Muzeum Woj­ska Polskiego