Zapro­sze­nie

13 kwiet­nia 2018 roku

Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyńskiej

Dyrek­tor, nauczy­cie­le oraz ucznio­wie Gim­na­zjum nr 16 w Byd­gosz­czy ( SP nr 46 )

Zapra­sza­ją spo­łecz­ność nasze­go osie­dla i miasta 

do wzię­cia udzia­łu w obcho­dach 78 rocz­ni­cy Zbrod­ni Katyńskiej

13 kwiet­nia 2018r. o godz. 10.30

w sie­dzi­bie naszej Szko­ły – Byd­goszcz, ul. Boha­te­rów Kra­gu­jew­ca 10 

… Nam nie wol­no zapomnieć…”

Pro­gram Uroczystości

- Wrę­cze­nie nagród lau­re­atom kon­kur­su pt. Zbrod­nia Katyńska”

- Katyń­ski Marsz Cieni -

tra­są: Boha­te­rów Kra­gu­jew­ca 10 – Łom­żyń­ska – do Krzy­ża Katyń­skie­go – przy Koście­le Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków (zapa­le­nie zni­czy)  – uli­ca ks. Jerze­go Popie­łusz­ki 3 .

RAZEM ODDAJ­MY

CZEŚĆCHWA­ŁĘ BOHA­TE­ROM!!!