Wyba­czo­ne – nie­zpo­mnia­ne. Opo­wie­ści katyńskie”

TVP 3 Byd­goszcz pod redak­cją Iwo­ny Komi­sa­rek przy­go­to­wa­ła cykl felie­to­nów histo­rycz­nych, w któ­rych wspo­mnie­nia o swo­ich naj­bliż­szych przed­sta­wia­ją mię­dzy inny­mi człon­ko­wie Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyńskiej.

Obej­rzyj pod tym linkiem 

https://​byd​goszcz​.tvp​.pl/​47391501​/​w​y​b​a​c​z​o​n​e​-​n​i​e​z​a​p​o​m​n​i​a​n​e​-​o​p​o​w​i​e​s​c​i​-​k​a​t​y​n​s​kie