W 80. rocz­ni­cę Zbrod­ni Katyń­skiej IPN Gdańsk zapra­sza na pre­lek­cję i pre­zen­ta­cję online.

Dele­ga­tu­ra IPN w Byd­gosz­czy wspól­nie z Byd­go­ską Rodzi­ną Katyń­ską przy­go­to­wa­ła na 21 kwiet­nia 2020 r.szkolenie dla nauczy­cie­li poświę­co­ne tema­ty­ce zbrod­ni katyń­skiej. Szko­le­nie mia­ło obej­mo­wać część wykła­do­wą (wykład wygło­si prof. Tade­usz Wol­sza), i warsz­ta­to­wą, na któ­rej mia­ła być mię­dzy inny­mi zapre­zen­to­wa­na publi­ka­cja Sto­wa­rzy­sze­nia poświę­co­na 30 ‑leciu ist­nie­nia Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej. Ze wzglę­du na panu­ją­ca sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną spo­tka­nie odbę­dzie się w innym moż­li­wym do zre­ali­zo­wa­nia terminie.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my Pań­stwu, mate­riał o Zbrod­ni Katyń­skiej przy­go­to­wa­ny przez IPN oddział w Gdańsku 

Obej­rzyj pod tym linkiem

https://​gdansk​.ipn​.gov​.pl/​p​l​2​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​95340​,​Z​b​r​o​d​n​i​a​-​K​a​t​y​n​s​k​a​-​j​e​d​e​n​-​z​-​n​a​j​w​i​e​k​s​z​y​c​h​-​j​e​d​n​o​r​a​z​o​w​y​c​h​-​a​k​t​o​w​-​e​k​s​t​e​r​m​i​n​a​c​j​i​-​d​o​k​o​n​a​n​.​h​tml