Uro­czy­sto­ści katyńskie

Byd­go­ska Rodzi­na Katyń­ska zapra­sza 8 kwiet­nia 2018 roku o godz. 10.15 na uro­czy­stą  Mszę świę­tą w 78 rocz­ni­cę Mor­du Katyń­skie­go, któ­ra odbę­dzie się w koście­le p.w. Pol­skich Św. Bra­ci Męczenników.

Zapra­sza­my szko­ły, pocz­ty sztan­da­ro­we, przed­sta­wi­cie­li władz samo­rzą­do­wych, rzą­do­wych, insty­tu­cji kul­tu­ry oraz  wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych chcą­cych uczcić pamięć pomor­do­wa­nych przez NKWD pol­skich ofi­ce­rów w kwiet­niu 1940 r.