URO­CZY­STOŚĆ UPA­MIĘT­NIA­JĄ­CA ZBROD­NIĘ KATYŃSKĄ

28 kwiet­nia 2019 r. w koście­le pw. Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków w Byd­gosz­czy odby­ła się msza św. a następ­nie uro­czy­stość zło­że­nia kwia­tów pod Krzy­żem Katyń­skim, upa­mięt­nia­ją­ca pomor­do­wa­nych przez NKWD1940 r. pol­skich jeń­ców wojen­nych. W corocz­nej uro­czy­sto­ści wzię­li udział człon­ko­wie Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej i ich rodzi­ny, przed­sta­wi­cie­le władz samo­rzą­do­wych, w tym Zbi­gniew Ostrow­ski – Wice­mar­sza­łek Woje­wódz­twa Kujaw­sko – Pomor­skie­go, Michał Szty­bel – Wice­pre­zy­dent Mia­sta Byd­gosz­czy, admi­ni­stra­cji rzą­do­wej – Jerzy Kowa­lik – dorad­ca Woje­wo­dy Kujaw­sko – Pomor­skie­go, Edy­ta Cisew­ska – Naczel­nik Dele­ga­tu­ry IPN w Byd­gosz­czy, licz­ne pocz­ty sztan­da­ro­we, przed­sta­wi­cie­le śro­do­wisk kom­ba­tanc­kich, Związ­ku Sybi­ra­ków oraz spo­łecz­ność lokal­na.

http://​www​.radio​pik​.pl/​2​,​77760​,​b​y​d​g​o​s​k​i​e​-​u​r​o​c​z​y​s​t​o​s​c​i​-​u​p​a​m​i​e​t​n​i​a​j​a​c​e​-​o​f​i​a​r​y​-​zbr