Ładowanie…
  • List otwar­ty w związ­ku ze znisz­cze­niem tabli­cy w Twerze

    List otwar­ty Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich. Wio­sną 1940 w gma­chu NKWD w Kali­ni­nie zamor­do­wa­no 6287 pol­skich jeń­ców wojen­nych, prze­trzy­my­wa­nych w obo­zie spe­cjal­nym w Ostasz­ko­wie. Zgi­nę­li pol­scy poli­cjan­ci, żoł­nie­rze Kor­pu­su Ochro­ny Pogra­ni­cza, funk­cjo­na­riu­sze Stra­ży Gra­nicz­nej i Stra­ży Wię­zien­nej, ludzie słu­żą­cy Rze­czy­po­spo­li­tej. Ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej. Bli­sko trzy­dzie­ści lat temu, dzię­ki deter­mi­na­cji rodzin Ofiar, na budyn­ku w dzi­siej­szym Twe­rze wmu­ro­wa­no tabli­cę, któ­ra mia­ła w spo­sób widoczny…