Świa­tło Pamię­ci 2019

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się do krót­kim fil­mem prze­ka­za­nym przez pana Rafa­ła Pyrę ze Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­na Katyń­ska Olsz­tyn. Film zawie­ra kalej­do­skop zdjęć zro­bio­nych pod­czas wędrów­ki po Pol­skich Cmen­ta­rzach Wojen­nych – Świa­tło Pamię­ci 2019. Są to foto­gra­fie z Uro­czy­ska Kuro­pa­ty, Mied­no­je oraz Katy­nia (w takiej kolejności).