Spo­tka­nie Opłatkowe

Sza­now­ni Państwo,

uro­czy­ste spo­tka­nie opłat­ko­we Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej odbę­dzie się dnia 10 grud­nia br.o godz.16:00 w restau­ra­cji Teli­me­na Zło­ta Sala” przy ul. For­doń­skiej 15.

We wszel­kich spra­wach for­mal­nych zwią­za­nych ze spo­tka­niem pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny z pre­ze­sem p. Maria­nem Adamczykiem