Spo­tka­nia człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia odby­wa­ją się w śro­dy o godzi­nie 17.00 w Klu­bie Inspek­to­ra­tu Wspar­cia Sił Zbroj­nych przy ul Suł­kow­skie­go 52a w Byd­gosz­czy, w nastę­pu­ją­cych terminach:

21 marzec 2018 r.

18 kwie­cień 2018 r.

20 czer­wiec 2018 r.

19 wrze­sień 2018 r.

21 listo­pad 2018 r.

12 gru­dzień 2018 r.