Spo­tka­nia z historią

21 stycz­nia 2018 człon­ko­wie nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia Pan Marian Adam­czyk oraz pan Witold Derę­gow­ski bra­li udział w spo­tka­niu w Komen­dzie Woje­wódz­kiej Poli­cji w Byd­gosz­czy z ucznia­mi klas o pro­fi­lu poli­cyj­nym z Zespo­łu Szkół nr 24 w Byd­gosz­czy oraz Zespo­łu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 1 z Ino­wro­cła­wia, któ­re­go tema­ty­ką była Zbrod­nia Katyń­ska 1940 roku – jako ele­ment ludo­bój­stwa na Naro­dzie Pol­skim”. Orga­ni­za­to­rem spo­tka­nia był Wydział Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej i Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej Dele­ga­tu­ra w Byd­gosz­czy. 

wię­cej infor­ma­cji kliknij

9 lute­go 201 r. w Zespo­le Szkół nr 24 w Byd­gosz­czy odby­ły się warsz­ta­ty tema­tycz­ne zwią­za­ne z ogól­no­pol­skim kon­kur­sem pt. Poli­cjan­ci w służ­bie histo­rii”. W spo­tka­niu naszą Rodzi­nę repre­zen­to­wa­li Pre­zes Marian Adam­czyk oraz wice­pre­zes Mag­da­le­na Wol­ska, któ­ra przed­sta­wi­ła zgro­ma­dzo­nym uczniom i ich opie­ku­nom ogól­no­pol­ską akcję sadze­nia Dębów Pamię­ci, zachę­ca­jąc do upa­mięt­nia­nia tych, któ­rzy zosta­li zamor­do­wa­ni przez NKWD1940 r. Jed­no­cze­śnie zachę­ca­ła mło­dzież do kon­tak­tu z Byd­go­ską Rodzi­ną Katyńską.

szcze­gó­ło­wa rela­cja ze spo­tka­nia tutaj