Rela­cja z mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji Katyń pro memoria”

Cen­trum Pol­sko Rosyj­skie­go Dia­lo­gu i Poro­zu­mie­nia w 80. rocz­ni­cę Zbrod­ni Katyń­skiej oraz w trzy­dzie­sto­le­cie dzia­łal­no­ści Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich jako sto­wa­rzy­sze­nia, zor­ga­ni­zo­wa­ło mię­dzy­na­ro­do­wą kon­fe­ren­cję Katyń Pro Memo­ria” pod hono­ro­wym patro­na­tem Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, pod­czas któ­rej wystą­pi­li uzna­ni bada­cze pro­ble­ma­ty­ki katyń­skiej z Pol­ski i zagra­ni­cy. Zachę­ca­my do obej­rze­nia nagrań: 

https://​www​.face​bo​ok​.com/​C​e​n​t​r​u​m​P​o​l​s​k​o​R​o​s​y​j​s​k​i​e​g​o​D​i​a​l​o​g​u​i​P​o​r​o​z​u​m​i​e​n​i​a​/​v​i​d​e​o​s​/​625187148303462/
https://​www​.face​bo​ok​.com/​C​e​n​t​r​u​m​P​o​l​s​k​o​R​o​s​y​j​s​k​i​e​g​o​D​i​a​l​o​g​u​i​P​o​r​o​z​u​m​i​e​n​i​a​/​v​i​d​e​o​s​/​625187148303462/
https://​www​.face​bo​ok​.com/​C​e​n​t​r​u​m​P​o​l​s​k​o​R​o​s​y​j​s​k​i​e​g​o​D​i​a​l​o​g​u​i​P​o​r​o​z​u​m​i​e​n​i​a​/​v​i​d​e​o​s​/​195584295035618/
https://​www​.face​bo​ok​.com/​C​e​n​t​r​u​m​P​o​l​s​k​o​R​o​s​y​j​s​k​i​e​g​o​D​i​a​l​o​g​u​i​P​o​r​o​z​u​m​i​e​n​i​a​/​v​i​d​e​o​s​/​3074272785968533/
https://​www​.face​bo​ok​.com/​C​e​n​t​r​u​m​P​o​l​s​k​o​R​o​s​y​j​s​k​i​e​g​o​D​i​a​l​o​g​u​i​P​o​r​o​z​u​m​i​e​n​i​a​/​v​i​d​e​o​s​/​1827384634065241/