Przy­wró­cić głos Nie­złom­nym, Nie­obec­nym na lek­cjach historii

Ogól­no­pol­ski kon­kurs skie­ro­wa­ny do uczniów szkół pod­sta­wo­wych i dotych­cza­so­wych gim­na­zjów oraz śro­do­wisk polonijnych

Sza­now­ni Państwo
Dyrek­to­rzy szkół podstawowych 
oraz dotych­cza­so­wych gim­na­zjów tere­nu kra­ju oraz śro­do­wisk polonijnych

W bie­żą­cym roku szkol­nym Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 21 z Oddzia­ła­mi Inte­gra­cyj­ny­mi im. Świę­te­go Jana Paw­ła II w Nowym Sączu po raz trze­ci orga­ni­zu­je ogól­no­pol­ski kon­kurs dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i dotych­cza­so­wych gim­na­zjów oraz śro­do­wisk polo­nij­nych Przy­wró­cić głos nie­złom­nym, Nie­obec­nym na lek­cjach histo­rii. 

Kon­kurs ma na celu upa­mięt­nie­nie posta­ci gen. bry­ga­dy pilo­ta Sta­ni­sła­wa Skal­skie­go jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich pilo­tów myśliw­skich II woj­ny świa­to­wej, boha­te­ra bitwy o Anglię; posta­ci ks. ppłk. Jana Leona Ziół­kow­skie­go ostat­nie­go kape­la­na Koziel­ska zamor­do­wa­ne­go w Katy­niu; posta­ci gen. bro­ni Józe­fa Dowbor-Muśnic­kie­go dowód­cy zwy­cię­skie­go Powsta­nia Wiel­ko­pol­skie­go; oraz 100 – lecia Pol­skie­go Lot­nic­twa Woj­sko­we­go i 100. rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę Niepodległości.

Patro­nat Naro­do­wy nad Kon­kur­sem objął Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej

Andrzej Duda w Stu­le­cie Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści. 

Współ­or­ga­ni­za­to­rem Kon­kur­su jest: 21. Bry­ga­da Strzel­ców Pod­ha­lań­skich im. gen. Mie­czy­sła­wa Boru­ty – Spie­cho­wi­cza z Rze­szo­wa, 1. Regio­nal­ny Ośro­dek Dowodzenia
i Napro­wa­dza­nia Kra­ków – Bali­ce im. gen. bryg. pil. Sta­ni­sła­wa Skal­skie­go, Aero­klub Nowy Targ, Aero­klub Pod­ha­lań­ski Nowy Sącz oraz Muzeum Powstań­ców Wiel­ko­pol­skich w Luso­wie im. gen. Józe­fa Dowbo­ra Muśnickiego

Komi­tet Hono­ro­wy two­rzą: Sta­ni­sław Kar­czew­ski Mar­sza­łek Sena­tu RP, Anna Paluch Poseł RP, Jan Hamer­ski Sena­tor RP, Ryszard Legut­ko Poseł PE, dr Domi­nik Smyr­ga­ła Pod­se­kre­tarz Sta­nu MON, kpt. inż. Jan Jastrzęb­ski Dzie­kan Kor­pu­su Ofi­ce­rów Zawo­do­wych Wojsk Lądo­wych, Bar­ba­ra Nowak Mało­pol­ski Kura­tor Oświa­ty, Marek Jędra­szew­ski Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Kra­kow­ski, Józef Guz­dek Biskup Polo­wy Woj­ska Pol­skie­go, Andrzej Jeż Biskup Tar­now­ski, Piotr Duda Prze­wod­ni­czą­cy NSZZ Soli­dar­ność, prof. dr hab. Jani­na Mar­ciak- Kozłow­ska, dr n. med. Ali­cja Mosz­czyń­ska – Kowal­ska, Ryszard Nowak Pre­zy­dent Nowe­go Sącza.

Patro­nat edu­ka­cyj­ny: IPN

Part­ne­rzy kon­kur­su: Ofi­cy­na Wydaw­ni­cza Auro­ra z War­sza­wy, Wydaw­nic­two Buk z Bia­łe­go­sto­ku, Fun­da­cja Dzie­cię­cy Uni­wer­sy­tet Cie­ka­wej Historii.

Zada­niem uczest­ni­ków kon­kur­su jest przygotowanie(do wybo­ru) pra­cy mul­ti­me­dial­nej, pla­stycz­nej lub mode­lar­skiej poświę­co­nej legen­dar­ne­mu pilo­to­wi gen. bryg. Sta­ni­sła­wo­wi Skal­skie­mu, ks. ppłk. Jano­wi Leono­wi Ziół­kow­skie­mu lub posta­ci gen. bro­ni Józe­fo­wi Dowbor-Muśnickiemu

Dla lau­re­atów kon­kur­su jak co roku prze­wi­dzia­no atrak­cyj­ne nagro­dy. Infor­ma­cje doty­czą­ce prze­bie­gu i wyni­ków kon­kur­su będą suk­ce­syw­nie zamiesz­cza­ne na stro­nie www​.sp21sacz​.edu​.pl oraz www​.kura​to​rium​.kra​kow​.pl  (zakład­ki Konkursy/​turnieje i Aktu­al­no­ści).

Szko­ła zgła­sza udział w kon­kur­sie do 28 lute­go 2018 r. 

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w Regu­la­mi­nie konkursu.