Pomor­skie obcho­dy 38-mej Rocz­ni­cy Pod­pi­sa­nia Poro­zu­mień Sierpniowych.

Uro­czy­stość odby­ła się w dniu 2808 br. na zapro­sze­nie Mar­szał­ka Województwa

Kujaw­sko-Pomor­skie­go i była połą­czo­na z cere­mo­nią wrę­cze­nia jubileuszowych

Meda­li Uni­tas Durat Pala­ti­na­tus Cuia­via­no Pomeraniensis”.Medal ten został

przy­zna­ny rów­nież Sto­wa­rzy­sze­niu Rodzin Katyń­skich w Bydgoszczy.

Medal został ode­bra­ny przez Pre­ze­sa Rodzi­ny Katyń­skiej ‑Byd­goszcz Pana Maria­na Adamczyka.

War­to przypomnieć,że pierw­szy taki medal RK-Byd­goszcz otrzy­ma­ła 1011-2009r.