Obcho­dy z uro­czy­sto­ści 80.rocznicy Zbrod­ni Katyń­skiej w Char­ko­wie i Kijowie

Lin­ki z tego­rocz­nych sym­bo­licz­nych uro­czy­sto­ści zosta­ły prze­ka­za­ne przez Kata­rzy­nę i Janu­sza Lan­ge. Poni­żej film i zdjęcia

https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​I​g​7​Y​p​5​P​m​u​9​Y​&​f​e​a​t​u​r​e​=​e​m​b​_​l​ogo