lata 1990 – 2009

Już w kwiet­niu 1990 roku 50 – tą rocz­ni­cę Zbrod­ni Katyń­skiej w inten­cji pomor­do­wa­nych, odby­ła się uro­czy­sta Msza Świę­ta w koście­le p.w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczen­ni­ków, któ­re­go pro­boszcz pra­łat Romu­ald Biniak został kape­la­nem naszej Rodziny.

Przy koście­le usta­wi­li­śmy Krzyż Katyń­ski i zało­ży­li­śmy sym­bo­licz­ny cmen­ta­rzyk. Tam też odby­wa­ją się corocz­ne Uro­czy­sto­ści Katyńskie.

19 grud­nia 1990 r. odbył się pierw­szy wspól­ny opła­tek z udzia­łem kape­la­na, dowódz­twa POW i przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji kom­ba­tanc­kich. Ta uro­czy­stość wpi­sa­ła się na sta­łe do nasze­go kalendarza.

W mar­cu 1991 r. przy pomo­cy Klu­bu POW urzą­dzo­no wysta­wę Katyń w doku­men­tach i wspomnieniach”. 

29 mar­ca 1991 r. po uro­czy­stej Mszy Świę­tej odby­ło się poświę­ce­nie Sztan­da­ru Rodzi­ny. Poświę­ce­nia doko­nał J.E ks. bp. Jan Nowak oraz pra­łat Romu­ald Biniak. W uro­czy­sto­ści wzię­ły udział wła­dze miej­skie i woje­wódz­kie oraz dowódz­two Pomor­skie­go Okrę­gu Wojskowego.

29 czerw­ca 1991 r. Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzi­na Katyń­ska Byd­goszcz zosta­je wpi­sa­ne do Reje­stru Sądowego.

Nasz poczet sztan­da­ro­wy oraz człon­ko­wie Rodzi­ny Katyń­skiej bio­rą udział w uro­czy­sto­ściach pań­stwo­wych i rocznicowych.

1995dele­ga­cje naszej Rodzi­ny uczest­ni­czy­ły w uro­czy­sto­ściach wbu­do­wa­nia kamie­ni węgiel­nych pod budowę:

* Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Katyniu

* Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Charkowie

* Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Miednoje

W cią­gu 20 lat naszej dzia­łal­no­ści współ­pra­co­wa­li­śmy z Muzeum Tra­dy­cji POW. Powstał tam Kącik Katyń­ski oraz zor­ga­ni­zo­wa­no wystawy:

* 1991 r.  ” Wysta­wa katyńska ”

* 1996 r.  ” Katyń, Char­ków – zie­mia oskarża ”

* 2000 r. ” Pol­skie cmen­ta­rze wojenne ”

Z naszej ini­cja­ty­wy odby­wa­ły się rów­nież semi­na­ria fil­mo­we oraz sesje nauko­we. Ufun­do­wa­li­śmy tabli­ce pamiątkowe :

1993 r. na szań­cu przy pomni­ku męczeń­stwa na Sta­rym Ryn­ku i w kapli­cy kościo­ła Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczenników.

2000 r. na fron­to­nie gma­chu muzeum POW oraz w koście­le Para­fii Ewangelicko-Augsburskiej.

2000dele­ga­cje naszej Rodzi­ny uczest­ni­czy­ły w uro­czy­sto­ściach otwar­cia i poświęcenia :

* Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Katyniu

* Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Charkowie

* Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Miednoje

Sta­ra­niem śp. Danu­ty Rum­feld wyda­li­śmy 6 pozy­cji książ­ko­wych poświę­co­nych pamię­ci naszych ojców. Współ­pra­cu­je­my z orga­ni­za­cja­mi kom­ba­tanc­ki­mi, sze­rzy­my wie­dzę o naszej tra­gicz­nej histo­rii poprzez spo­tka­nia z mło­dzie­żą szkół pod­sta­wo­wych i średnich.

Orga­ni­zu­je­my podró­że histo­rycz­no – sen­ty­men­tal­ne na daw­ne Kre­sy Wschod­nie a tak­że Litwę, Łotwę i Esto­nię zawsze zabie­ra­jąc dary dla pol­skich szkół, przed­szko­li i para­fii. Odby­li­śmy piel­grzym­ki do Katy­nia i Koziel­ska, Char­ko­wa i Sta­ro­biel­ska, Ostasz­ko­wa i Mied­no­je. Zawsze wspo­ma­ga­ło nas Woj­sko Pol­skie udo­stęp­nia­jąc auto­ka­ry i uzu­peł­nia­jąc asor­ty­ment pomo­cy cha­ry­ta­tyw­nej. Wspól­ne dzia­ła­nia i podró­że pozwo­li­ły nam zadzierz­gnąć trwa­łe przy­jaź­nie i sce­men­to­wać naszą Rodzinę.

W 2007 r. człon­ko­wie naszej Rodzi­ny zosta­li zapro­sze­ni do War­sza­wy na pre­mie­rę fil­mu Katyń” reż. Andrze­ja Wajdy.

11.12.2007 r. przed­sta­wi­cie­le naszej Rodzi­ny byli gość­mi Mar­szał­ka Sej­mu Pana Bro­ni­sła­wa Komo­row­skie­go na spo­tka­niu z oka­zji usta­no­wie­nia przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej 13 kwiet­nia Dniem Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyńskiej.

2007 r. Zarząd Rodzi­ny Katyń­skiej, w imie­niu jej człon­ków, wystą­pił o mia­no­wa­nie przez Pre­zy­den­ta R. P. Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej na wyż­sze stop­nie woj­sko­we i funkcyjne.

13.04.2008 r. wzię­li­śmy udział w uro­czy­sto­ściach w War­sza­wie Dnia Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyńskiej”.
Od 2008 r. do 2009 r. zabie­ga­li­śmy o posta­wie­nie nowe­go Krzy­ża Katyń­skie­go na sym­bo­licz­nym cmen­ta­rzy­ku przy koście­le p. w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczn­ni­ków w Bydgoszczy.

W grud­niu 2009 r. dzię­ki pomo­cy spon­so­rów został posta­wio­ny nowy Krzyż Katyń­ski i upo­rząd­ko­wa­ny sym­bo­licz­ny cmen­ta­rzyk. Poświę­ce­nie Krzy­ża prze­wi­dzia­no w trak­cie uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­wych 25.04.2010 r.