Nasi Bli­scy

Fede­ra­cja Rodzin Katyń­skich pre­zen­tu­je stro­nę Nasi Bli­scy, któ­rej celem jest zacho­wa­nie i upo­wszech­nie­nie uni­ka­to­wych archi­wa­liów i posze­rze­nie wie­dzy o ofia­rach Zbrod­ni Katyń­skiej. Zachę­ca­my człon­ków nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia, ich rodzi­ny i wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne tema­ty­ką katyń­ską do odwie­dze­nia strony:

Nasi Bli­scy