List otwar­ty w związ­ku ze znisz­cze­niem tabli­cy w Twerze

List otwar­ty Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich.

Wio­sną 1940 w gma­chu NKWD w Kali­ni­nie zamor­do­wa­no 6287 pol­skich jeń­ców wojen­nych, prze­trzy­my­wa­nych w obo­zie spe­cjal­nym w Ostasz­ko­wie. Zgi­nę­li pol­scy poli­cjan­ci, żoł­nie­rze Kor­pu­su Ochro­ny Pogra­ni­cza, funk­cjo­na­riu­sze Stra­ży Gra­nicz­nej i Stra­ży Wię­zien­nej, ludzie słu­żą­cy Rze­czy­po­spo­li­tej. Ofia­ry Zbrod­ni Katyńskiej.

Bli­sko trzy­dzie­ści lat temu, dzię­ki deter­mi­na­cji rodzin Ofiar, na budyn­ku w dzi­siej­szym Twe­rze wmu­ro­wa­no tabli­cę, któ­ra mia­ła w spo­sób widocz­ny i jed­no­znacz­ny zaprze­czyć kłam­stwu katyń­skie­mu i oddać hołd Pomor­do­wa­nym. To miej­sce śmier­ci naszych Ojców, Dziad­ków i Pra­dziad­ków sta­ło się celem piel­grzy­mek Rodzin Katyń­skich, podob­nie jak Pol­ski Cmen­tarz Wojen­ny w Mied­no­je, gdzie spoczęli.

W roku osiem­dzie­sią­tej rocz­ni­cy Zbrod­ni Katyń­skiej, tuż przed upa­mięt­nie­niem zakoń­cze­nia II woj­ny świa­to­wej, w świe­tle dnia wró­ci­ło kłam­stwo katyń­skie: znisz­czo­no tabli­cę w Twe­rze. Wła­dze rosyj­skie mały­mi kro­ka­mi dążą do zatar­cia praw­dy histo­rycz­nej i odrzu­ce­nia odpo­wie­dzial­no­ści za maso­we mor­dy na Pola­kach w 1940 roku.

Fede­ra­cja Rodzin Katyń­skich ape­lu­je do władz pol­skich i pol­skiej dyplo­ma­cji o natych­mia­sto­we pod­ję­cie zde­cy­do­wa­nych dzia­łań w imię praw­dy i obro­ny pol­skiej racji sta­nu. Pro­si­my orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we i wszyst­kich ludzi dobrej woli o głos w tej spra­wie. Jeste­śmy pogrą­że­ni w tru­dach codzien­no­ści, ale nie wol­no się pod­da­wać, gdy poli­ty­ka chce nas pozba­wić praw­dy o histo­rii. Nie zapominajmy!

W imie­niu zarzą­du Fede­ra­cji Rodzin Katyńskich

Iza­bel­la Sariusz-Skąpska

https://rodzinakatynska.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2020/05/TWER_2020_list_otwarty_Federacji_Rodzin_Katyńskich‑1.pdf

Wer­sja rosyj­ska – prze­tłu­ma­czył Alo­sza Pamiatnych. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ФЕДЕРАЦИИ КАТЫНСКИХ СЕМЕЙ.

Весной 1940 года в здании НКВД в Калинине были убиты 6287 польских военнопленных, содержавшихся в спецлагере в Осташкове. Погибли польские полицейские, военнослужащие Корпуса Пограничной охраны, пограничных войск и тюремной службы, люди, служившие Речи Посполитой. Жертвы Катынского преступления.

Около 30 лет тому назад, благодаря настойчивости семей Жертв, на здании в нынешней Твери была установлена мемориальная доска, которая должна была наглядно и однозначно противодействовать катынской лжи и отдать честь Убитым. Это место гибели наших Отцов, Дедов и Прадедов стало местом паломничества Катынских семей, подобно Военному кладбищу в Медном, где они покоятся.

И в год 80-летия Катынского преступления, накануне Дня памяти об окончании второй мировой войны, в ясный день катынская ложь вернулась: мемориальную доску в Твери сняли. Российские власти малыми шагами стремятся стереть историческую правду и отбросить ответственность за массовые убийства поляков в 1940 году.

Федерация Катынских семей призывает польские власти и польскую дипломатию немедленно предпринять решительные действия во имя правды и защиты польской государственности. Просим неправительственные организации и всех людей доброй воли поднять свой голос в связи с этим событием. Мы погружены повседневных заботах, но нельзя поддаваться, когда политика хочет лишить нас исторической правды. Не забудем!

Изабелла Сариуш-Скомпска, 

Председатель Правления Федерации Катынских семей. 

Краков, 11 мая 2020 года.