Kon­fe­ren­cja

Cen­trum Pol­sko-Rosyj­skie­go Dia­lo­gu i Poro­zu­mie­nia wspól­nie z Zam­kiem Kró­lew­skim w War­sza­wie zapra­sza­ją na mię­dzy­na­ro­do­wą kon­fe­ren­cję nauko­wą Tych lat histo­ria nie zapo­mni… Sto­sun­ki pol­sko-sowiec­kie w cza­sie II woj­ny świa­to­wej, któ­ra odbę­dzie się 16 wrze­śnia 2019 roku, w przed­dzień 80. rocz­ni­cy agre­sji sowiec­kiej na Pol­skę. Do dys­ku­sji o tym jak opo­wia­dać histo­rię II woj­ny świa­to­wej zapro­si­li­śmy wybit­nych histo­ry­ków z Pol­ski, Rosji, Ukra­iny, Bia­ło­ru­si i Nie­miec. Kon­fe­ren­cja będzie tak­że oka­zją do pre­zen­ta­cji naj­now­szych osią­gnięć badaw­czych doty­czą­cych pro­ble­ma­ty­ki sowie­ty­za­cji Euro­py Wschod­niej i Środ­ko­wej. Zapre­zen­tu­je­my trzy tomy źró­deł, wyda­ne latem tego roku przez Cen­trum, uka­zu­ją­ce wcze­śniej nie­pu­bli­ko­wa­ne sowiec­kie doku­men­ty doty­czą­ce zwal­cza­nia pol­skie­go pod­zie­mia na Woły­niu, Gali­cji i Suwalszczyźnie.

201909-16_Tych lat historia_program_PL