78. rocz­ni­ca Mor­du Katyńskiego

8 kwiet­nia 2018 roku w koście­le p.w. Pol­skich Św. Bra­ci Męczen­ni­ków odby­ła się corocz­na uro­czy­sta msza poświę­co­na 78 rocz­ni­cy Mor­du Katyń­skie­go. Uro­czy­sto­ści Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej uświet­ni­ły licz­ne pocz­ty sztan­da­ro­we, przed­sta­wi­cie­le woj­ska, poli­cji, Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej, władz samo­rzą­do­wych i rzą­do­wych w tym: wice­pre­zy­dent Mia­sta Bydgoszczy—Iwona Wasz­kie­wicz, wice­mar­sza­łek Woj. Kujawsko-Pomorskiego—Zbigniew Ostrow­ski, peł­no­moc­nik Woje­wo­dy d/​s Kom­ba­tan­tów i Osób Repre­sjo­no­wa­nych ‑Jacek Tar­czew­ski, przed­sta­wi­cie­le Związ­ku Sybi­ra­ków O/ Byd­goszcz , Pań­stwo Jerzy i Sta­ni­sła­wa Polcyn. Wszyst­kim gościom oraz ks. pra­ła­to­wi płk. Józe­fo­wi Kuba­lew­skie­mu ser­decz­nie dziękujemy.