Byd­go­ska Rodzi­na Katyń­ska roz­po­czę­ła swą dzia­łal­ność 13 lute­go 1990 r.w Klu­bie Dzien­ni­ka­rza na ul. Sie­lan­ka w Byd­gosz­czy. Ini­cja­tor­ka­mi powo­ła­nia sto­wa­rzy­sze­nia były uczest­nicz­ki piel­grzym­ki odby­wa­ją­cej się w paź­dzier­ni­ku 1989 r. do mogił pol­skich ofi­ce­rów pomor­do­wa­nych na Wscho­dzie: Gabrie­la Jara­czew­ska, Danu­ta Rum­feld, Bar­ba­ra Folyn – Roga­no­wicz i Gabrie­la Gaj­del – Toma­szew­ska. Na pierw­szym spo­tka­niu obec­nych było zale­d­wie 15 osób, z cza­sem jed­nak przy­by­wa­ło wdów i dzie­ci po Katyń­czy­kach, dla któ­rych Sto­wa­rzy­sze­nie sta­ło się wspól­no­tą pamię­ci o ojcach pomor­do­wa­nych przez NKWD i żywym dowo­dem praw­dy katyń­skiej”. 9 czerw­ca 1992 roku rodzi­na Katyń­ska liczy­ła 142 człon­ków w tym 38 wdów.

Rok 1990 był zna­czą­cy dla sto­wa­rzy­sze­nia z kil­ku wzglę­dów: 23 sierp­nia Klub Pomor­skie­go Okrę­gu Woj­sko­we­go w Byd­gosz­czy decy­zją gen. dyw. Zbi­gnie­wa Zale­skie­go stał się sie­dzi­bą Rodzi­ny Katyń­skiej a tym samym orga­ni­za­cja otrzy­ma­ła wspar­cie ze stro­ny Woj­ska Pol­skie­go. Tego same­go roku, w paź­dzier­ni­ku kape­la­nem Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej zosta­je ks. pra­łat Romu­ald Biniak, pro­boszcz Kościo­ła Pol­skich Świę­tych Bra­ci Męczen­ni­ków na Wyży­nach. Przy koście­le z ini­cja­ty­wy sto­wa­rzy­sze­nia powsta­je sym­bo­licz­ny Krzyż i cmen­ta­rzyk katyń­ski a dwa razy w roku w kwiet­niu i wrze­śniu odpra­wia­na jest msza za naj­bliż­szych z udzia­łem Woj­ska i człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia. 29 III 1992 roku odby­ła się uro­czy­stość poświę­ce­nia sztan­da­ru przez JE ks.bp. Jana Nowa­ka i ks. Pra­ła­ta Romu­al­da Binia­ka przy udzia­le władz woje­wódz­twa, mia­sta Byd­gosz­czy i wojska.

9 czerw­ca 1992 roku Byd­go­ska Rodzi­na Katyń­ska zosta­ła wpi­sa­na do reje­stru sto­wa­rzy­szeń i tym samym roz­po­czę­ła for­mal­ną dzia­łal­ność. Pierw­szym pre­ze­sem orga­ni­za­cji zosta­ła Danu­ta Rum­feld współ­za­ło­ży­ciel­ka i ini­cja­tor­ka powo­ła­nia sto­wa­rzy­sze­nia- czło­wiek insty­tu­cja, orga­ni­za­tor­ka piel­grzy­mek tra­są cmen­ta­rzy na wscho­dzie, po daw­nych Kre­sach Rzecz­po­spo­li­tej, autor­ka i współ­au­tor­ka wie­lu opra­co­wań poświę­co­nych zamor­do­wa­nym na nie­ludz­kiej zie­mi. Danu­ta Rum­feld kie­ro­wa­ła Byd­go­ska Rodzi­ną Katyń­ską 12 lat zmar­ła 20 sierp­nia 2002 roku. Z chwi­lą jej odej­ścia sto­wa­rzy­sze­nie liczy­ło 93 oso­by a obo­wiąz­ki pre­ze­sa obję­ła Bar­ba­ra Bocheń­ska. Z wykształ­ce­nia polo­nist­ka i peda­gog, bra­ła udział w licz­nych spo­tka­niach z ucznia­mi byd­go­skich szkół pod­czas któ­rych prze­ka­zy­wa­ła mło­dym praw­dę o tra­ge­dii jeń­ców, ofiar NKWD i ich rodzin. Orga­ni­zo­wa­ła i uczest­ni­czy­ła w wie­lu piel­grzym­kach na gro­by ojców i w wyjaz­dach na daw­ne zie­mie II Rzecz­po­spo­li­tej. Kie­ru­jąc sto­wa­rzy­sze­niem przy­czy­ni­ła się do utrwa­le­nia pamię­ci o ofia­rach zbrod­ni katyń­skiej. Bar­ba­ra Bocheń­ska zmar­ła 8 stycz­nia 2013r., od 2007 roku z powo­du cho­ro­by nie peł­ni­ła już funk­cji pre­ze­sa a jej obo­wiąz­ki prze­ję­ła Iza­be­la Mon­tow­ska, któ­ra kie­ru­je orga­ni­za­cją do chwi­li obec­nej. Nowa sze­fo­wa z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem kie­ru­je orga­ni­za­cją, wraz z zarzą­dem uczest­ni­czy w waż­niej­szych uro­czy­sto­ściach patrio­tycz­nych, spo­tka­niach poświę­co­nych tema­ty­ce katyń­skiej, współ­or­ga­ni­zu­je wyjaz­dy i piel­grzym­ki do miejsc pamię­ci. Z ini­cja­ty­wy Zarzą­du 25 kwiet­nia 2010 r. w 70-tą rocz­ni­cę Zbrod­ni Katyń­skiej odsło­nię­to i poświę­co­no nowy Krzyż Katyń­ski na sym­bo­licz­nym cmen­ta­rzu przy koście­le p.w. Świę­tych Pol­skich Bra­ci Męczenników.

Przez kolej­ne 5 lat trwa­ły pra­ce nad reno­wa­cją cmen­ta­rzy­ka katyń­skie­go. Nowy pro­jekt autor­stwa Jana Kai, wyko­na­ny przez Gale­rię Autor­ską Jan Kaja Jacek Soliń­ski został odsło­nię­ty w 75-tą rocz­ni­cę Zbrod­ni Katyń­skiej 24kwietnia 2015.

Od momen­tu powo­ła­nia sto­wa­rzy­sze­nia przez wie­le lat jego człon­ko­wie aktyw­nie uczest­ni­czy­li w wie­lu przed­się­wzię­ciach lokal­nych i ogól­no­pol­skich mają­cych na celu upa­mięt­nie­nie zbrod­ni popeł­nio­nej przez NKWD na pol­skich jeń­cach wojen­nych w Katy­niu, Char­ko­wie, Mied­no­je i innych miej­scach kaź­ni na wscho­dzie oraz sze­rze­niu praw­dy o Katy­niu. Wśród podej­mo­wa­nych dzia­łań wymie­nić moż­na: spo­tka­nia z Fede­ra­cją Rodzin Katyń­skich w War­sza­wie w spra­wie budo­wy cmen­ta­rzy i sank­tu­arium w Katy­niu, udział w piel­grzym­kach i uro­czy­sto­ściach pogrze­bo­wych w Char­ko­wie, Mied­no­je i Katy­niu, udział w wysta­wach i spo­tka­niach poru­sza­ją­cych tema­ty­kę katyń­ską, udział w uro­czy­sto­ściach patrio­tycz­nych i rocz­ni­co­wych orga­ni­zo­wa­nych przez wła­dze Byd­gosz­czy, woje­wódz­twa, POW, i inne orga­ni­za­cje, udział w kon­fe­ren­cjach nauko­wych, prze­glą­dach fil­mo­wych i pro­mo­cjach ksią­żek poświę­co­nych Katy­nio­wi. Waż­nym aspek­tem dzia­łal­no­ści sto­wa­rzy­sze­nia sta­ły się spo­tka­nia z mło­dzie­żą w szko­łach oraz wspar­cie szkół w akcji Dęby Pamię­ci Katyń oca­lić od zapo­mnie­nia”. Wśród szkół, któ­re współ­pra­co­wa­ły z naszym sto­wa­rzy­sze­niem i uczci­ły dębem pamię­ci naszych ojców były: Publicz­ne Gim­na­zjum im. Maria­na Rejew­skie­go w Bia­łych Bło­tach, Zespół szkół w Ryna­rze­wie, Zespół Szkół im. Jana Paw­ła II w Łocho­wie, Publicz­ne Gim­na­zjum im. Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w Kamie­niu Kra­jeń­skim, Gim­na­zjum nr 26 w Bydgoszczy.

W swo­jej aktyw­no­ści sto­wa­rzy­sze­nie dzia­ła tak­że w sfe­rze wydaw­ni­czej – opra­co­wa­ło i wyda­ło 3 publi­ka­cje: na 10 – lecie i 20 – lecie Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej a tak­że wyda­ło mono­gra­fię z bio­gra­ma­mi pomor­do­wa­nych i losów ich rodzin po II woj­nie światowej.

Obec­nie sto­wa­rzy­sze­nie liczy 52 oso­by. Spo­tka­nia Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej odby­wa­ją się w trze­cią śro­dę mie­sią­ca o godz. 17.00 w Klu­bie Inspek­to­ra­tu Wspar­cia Sił Zbroj­nych ul. Suł­kow­skie­go 52a w Bydgoszczy.