Film o dzie­ciach katyńskich”

W dniach 5, 8 i 9 kwiet­nia 2019 roku przed­sta­wi­cie­le Muzeum Katyń­skie­go z War­sza­wy prze­pro­wa­dza­li wywia­dy z człon­ka­mi Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej – dzieć­mi zamor­do­wa­nych z 1940 r. pol­skich jeń­ców wojen­nych z obo­zów w Koziel­sku, Sta­ro­biel­sku i Ostasz­ko­wie oraz Pola­ków prze­trzy­my­wa­nych w wię­zie­niach NKWD na obsza­rze przed­wo­jen­nych wschod­nich woje­wództw Rze­czy­po­spo­li­tej. Decy­zja o mor­dzie zapa­dła na naj­wyż­szym szcze­blu sowiec­kich władz.