W ramach ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Katyń… oca­lić od zapo­mnie­nia” uho­no­ro­wa­no naszych Katyń­czy­ków sadząc im Dęby Pamięci”.

stan na 2011 r.


Dzię­ki sta­ra­niom władz samo­rzą­do­wych oraz szkół, uho­no­ro­wa­no naszych katyń­czy­ków sadząc ” Dęby Pamię­ci” w nastę­pu­ją­cych miejscach:

I. Skwer ks. Zdzi­sła­wa Pesz­kow­skie­go w Bydgoszczy
 1. Witold Bała­chow­ski por.rez. Katyń
 2. Piotr Grdu­szak pod­ko­mi­sarz S. G. Miednoje
 3. Józef Pila­czyń­ski kpt. rez. Katyń
 4. Fran­ci­szek Pozor­ski S.W. Miednoje
 5. Fran­ci­szek Rein­ke pod­ko­mis. S.G. Miednoje
 6. Tade­usz Gadom­ski major Katyń
 7. Hen­ryk Umiń­ski kapi­tan Charków
 8. Mar­cin Ger­tig z‑ca komen­dan­ta P.P. Białoruś
 9. Józef Godek pod­po­rucz­nik Katyń
 10. Igna­cy Kał­ka st. poste­run­ko­wy P.P. Miednoje
 11. Cze­sław Mani­kow­ski pod­po­rucz­nik rez. Katyń
 12. Karol Wojt­czak pod­po­rucz­nik Katyń
 13. Adam Zale­ski pod­puł­kow­nik Charków
 14. Roman Zys pod­po­rucz­nik Katyń
II. Publicz­ne Gim­na­zjum im. Maria­na Rejew­skie­go w Bia­łych Błotach
 1. Cze­sław Bran­ce­wicz porucz­nik rez. Katyń
 2. Fran­ci­szek Adam­czyk aspi­rant P.P. Miednoje
 3. Walen­ty Kubac­ki pod­po­rucz­nik Charków
 4. Sta­ni­sław Rychlic­ki major Charków
 5. Bole­sław Fole­jew­ski major Katyń
 6. Jan Kozieł aspi­rant P.P. Miednoje
III. Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pawłowie
 1. Paweł Przy­tu­la porucz­nik Charków
 2. Bro­ni­sław Kru­pa aspi­rant P.P. Miednoje
IV.Publiczne Gim­na­zjum im. Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w Kamie­niu Krajeńskim
 1. Ste­fan Figle­wicz st. poste­run­ko­wy P.P. Miednoje
 2. Win­cen­ty Kacz­ma­rek przo­dow­nik P.P. Białoruś
 3. Fran­ci­szek Przy­tar­ski pod­po­rucz­nik Katyń
 4. Ste­fan Wil­kosz st. przo­dow­nik S.G. Białoruś
V. Liceum nr I im. St. Sta­szi­ca w Ostrow­cu Świętokrzyskim

1.Jan Maj kapi­tan Charków

VISzko­ła Pod­sta­wo­wa w Mazow­szu (pow. Lipno)
 1. Ste­fan Dąbrow­ski kapi­tan rez. Charków
VII. Gim­na­zjum nr 121 im. Woj­cie­cha Zawadz­kie­go w Warszawie
 1. Tomasz Jaskół­ka kapi­tan Charków
VIII. Gim­na­zjum nr 26 przy Zespo­le Szkół nr 25 przy ul. Ada­ma Czar­to­ry­skie­go w Bydgoszczy 
 1. Sta­ni­sław Komor­nic­ki pod­puł­kow­nik Charków
 2. Wła­dy­sław Nieć porucz­nik rez. Katyń
 3. Andrzej Nowic­ki nad­ko­mi­sarz P.P. Miednoje

IXUrząd Gmi­ny w Świe­ka­to­wie pow. Świecie

 1. Józef Derę­gow­ski aspi­rant P.P. Miednoje
X. Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. T. Kościusz­ki w Ubie­szy­nie pow. Przeworsk
 1. Fran­ci­szek Kubrak aspi­rant P.P. Miednoje
XI. Zespół Szkół Publicz­nych nr 3 w Pleszewie 
 1. Teo­dor Bana­sie­wicz porucz­nik Katyń
XII. Gim­na­zjum nr 27 w Bydgoszczy
 1. Paweł Fer­ne­zy kapi­tan Charków
XIII. Zale­sie Królewskie 
 1. Wła­dy­sław Chma­ra wię­zień Mińska