Byd­go­skie uro­czy­sto­ści katyńskie

Dnia 28 kwiet­ni 2019 br. w 79 – tą rocz­ni­cę Mor­du Katyń­skie­go, o godz. 10.15 odbę­dzie się msza św. w koście­le pw. Świę­tych Bra­ci Męczen­ni­ków. Będzie to corocz­na, tra­dy­cyj­na, 29 msza upa­mięt­nia­ją­ca 22 tysią­ce pol­skich jeń­ców wojen­nych, w tym naszych ojców, bar­ci i naj­bliż­szych zamor­do­wa­nych przez NKWD decy­zją z 5 mar­ca 1940 r. wyda­ną przez naj­wyż­sze wła­dze Związ­ku Sowieckiego.