Ładowanie…
 • 39. rocz­ni­ca wpro­wa­dze­nia sta­nu wojennego.

  Dzi­siaj przy­pa­da 39. rocz­ni­ca wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go. Rada Pań­stwa wpro­wa­dzi­ła go w nocy z 12 na 13 grud­nia 1981 r. Wła­dzę nie­le­gal­nie prze­ję­ła Woj­sko­wa Rada Oca­le­nia Naro­do­we­go (WRON) na cze­le z gen. Woj­cie­chem Jaru­zel­skim. Pod­czas trwa­ją­ce­go 586 dni cza­su ter­ro­ru woj­sko z mili­cją roz­bi­ło pol­ską opo­zy­cję.Licz­ba osób, któ­re ponio­sły śmierć w wyni­ku sta­nu wojen­ne­go nie jest zna­na. Znisz­czo­no spo­łecz­ną nadzieję…

 • List otwar­ty w związ­ku ze znisz­cze­niem tabli­cy w Twerze

  List otwar­ty Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich. Wio­sną 1940 w gma­chu NKWD w Kali­ni­nie zamor­do­wa­no 6287 pol­skich jeń­ców wojen­nych, prze­trzy­my­wa­nych w obo­zie spe­cjal­nym w Ostasz­ko­wie. Zgi­nę­li pol­scy poli­cjan­ci, żoł­nie­rze Kor­pu­su Ochro­ny Pogra­ni­cza, funk­cjo­na­riu­sze Stra­ży Gra­nicz­nej i Stra­ży Wię­zien­nej, ludzie słu­żą­cy Rze­czy­po­spo­li­tej. Ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej. Bli­sko trzy­dzie­ści lat temu, dzię­ki deter­mi­na­cji rodzin Ofiar, na budyn­ku w dzi­siej­szym Twe­rze wmu­ro­wa­no tabli­cę, któ­ra mia­ła w spo­sób widoczny…

 • Rela­cja z mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji Katyń pro memoria”

  Cen­trum Pol­sko Rosyj­skie­go Dia­lo­gu i Poro­zu­mie­nia w 80. rocz­ni­cę Zbrod­ni Katyń­skiej oraz w trzy­dzie­sto­le­cie dzia­łal­no­ści Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich jako sto­wa­rzy­sze­nia, zor­ga­ni­zo­wa­ło mię­dzy­na­ro­do­wą kon­fe­ren­cję​„Katyń Pro Memo­ria” pod hono­ro­wym patro­na­tem Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, pod­czas któ­rej wystą­pi­li uzna­ni bada­cze pro­ble­ma­ty­ki katyń­skiej z Pol­ski i zagra­ni­cy. Zachę­ca­my do obej­rze­nia nagrań: 

 • Obcho­dy z uro­czy­sto­ści 80.rocznicy Zbrod­ni Katyń­skiej w Char­ko­wie i Kijowie

  Lin­ki z tego­rocz­nych sym­bo­licz­nych uro­czy­sto­ści zosta­ły prze­ka­za­ne przez Kata­rzy­nę i Janu­sza Lan­ge. Poni­żej film i zdjęcia

 • Wyba­czo­ne – nie­zpo­mnia­ne. Opo­wie­ści katyńskie”

  TVP 3 Byd­goszcz pod redak­cją Iwo­ny Komi­sa­rek przy­go­to­wa­ła cykl felie­to­nów histo­rycz­nych, w któ­rych wspo­mnie­nia o swo­ich naj­bliż­szych przed­sta­wia­ją mię­dzy inny­mi człon­ko­wie Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej. Obej­rzyj pod tym lin­kiem https://​byd​goszcz​.tvp​.pl/​47391501​/​w​y​b​a​c​z​o​n​e​–​n​i​e​z​a​p​o​m​n​i​a​n​e​–​o​p​o​w​i​e​s​c​i​–​k​a​t​y​n​s​kie

 • W 80. rocz­ni­cę Zbrod­ni Katyń­skiej IPN Gdańsk zapra­sza na pre­lek­cję i pre­zen­ta­cję online.

  Dele­ga­tu­ra IPN w Byd­gosz­czy wspól­nie z Byd­go­ską Rodzi­ną Katyń­ską przy­go­to­wa­ła na 21 kwiet­nia 2020 r.szkolenie dla nauczy­cie­li poświę­co­ne tema­ty­ce zbrod­ni katyń­skiej. Szko­le­nie mia­ło obej­mo­wać część wykła­do­wą (wykład wygło­si prof. Tade­usz Wol­sza), i warsz­ta­to­wą, na któ­rej mia­ła być mię­dzy inny­mi zapre­zen­to­wa­na publi­ka­cja Sto­wa­rzy­sze­nia poświę­co­na 30 ‑leciu ist­nie­nia Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej. Ze wzglę­du na panu­ją­ca sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną spo­tka­nie odbę­dzie się…