W związ­ku z przy­pa­da­ją­cą w kwiet­niu 78. rocz­ni­cą Zbrod­ni Katyń­skiej, podob­nie jak w latach ubie­głych, Biu­ro Edu­ka­cji Naro­do­wej IPN orga­ni­zu­je prze­gląd fil­mo­wy Echa Katynia”.

W tym roku poka­zy odbę­dą się:

17 kwiet­nia (kino Jeremi)

23 kwiet­nia (UKW, Insty­tut Politologii)

Szcze­gó­ło­wy pro­gram znaj­dzie­cie Pań­stwo w załącznikach.

Zapre­zen­to­wa­ne zosta­ną nastę­pu­ją­ce filmy:

- Nie pamię­tam” – spek­takl tele­wi­zyj­ny w reży­se­rii Miro­sła­wa Mam­czu­ra, opo­wia­da­ją­cy o tra­gicz­nych losach Pola­ków zamiesz­ku­ją­cych Kre­sy Wschod­nie, któ­rzy po 17 wrze­śnia 1939 r. zna­leź­li się pod oku­pa­cją sowiec­ką. Jest to autor­ski doku­ment uka­zu­ją­cy zbrod­nię ludo­bój­stwa katyńskiego.

- Mia­łam ojca w wyobraź­ni” – film zre­ali­zo­wa­ny przez Toma­sza Pio­trow­skie­go z bia­ło­stoc­kie­go oddzia­łu IPN, opo­wia­da­ją­cy o prze­ży­ciach Elż­bie­ty Skrzy­pek, któ­ra nigdy nie pozna­ła swo­je­go ojca – kpt. Bole­sła­wa Skrzyp­ka, ofi­ce­ra pol­skie­go wywia­du woj­sko­we­go zamor­do­wa­ne­go w Katyniu

- W jed­nej chwi­li” – etiu­da Biu­ra Edu­ka­cji Naro­do­wej IPN opo­wia­da­ją­ca histo­rię Marii Czer­nek, wdo­wy po Janie Bor­kow­skim – aspi­ran­cie Poli­cji Pań­stwo­wej zamor­do­wa­nym w Zbrod­ni Katyńskiej.

- Roz­strze­lać Pola­ków” – film w reży­se­rii Miro­sła­wa Maje­ra­na. Doty­czy on Ope­ra­cji Pol­skiej” – ludo­bój­stwa doko­na­ne­go przez NKWD na Pola­kach zamiesz­ku­ją­cych tere­ny ZSRS w latach 19371938.