39. rocz­ni­ca wpro­wa­dze­nia sta­nu wojennego.

13.12.1981, Zbą­szyń. Wpro­wa­dze­nie sta­nu wojen­ne­go – prze­jazd kolum­ny wojsk z gar­ni­zo­nu w Sule­cho­wie ulic Świer­czew­skie­go (obec­nie Sena­tor­ska) w Zbą­szy­niu. Zdję­cie wyko­na­ne w godzi­nach przed­po­łu­dnio­wych z okna miesz­ka­nia pry­wat­ne­go auto­ra. Fot. Grze­gorz Żoł­nier­kie­wicz, zbio­ry Ośrod­ka KAR­TA [stan wojen­ny, woj­sko, uli­ca, czoł­gi, uzbro­je­nie].
Zdję­cie pocho­dzi z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny_w_Polsce_(1981%E2%80%931983)#/media/Plik:T‑55A_Martial_law_Poland.jpg i prze­ka­za­ne zosta­ło do Dome­ny Publicznej.

Dzi­siaj przy­pa­da 39. rocz­ni­ca wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go. Rada Pań­stwa wpro­wa­dzi­ła go w nocy z 12 na 13 grud­nia 1981 r. Wła­dzę nie­le­gal­nie prze­ję­ła Woj­sko­wa Rada Oca­le­nia Naro­do­we­go (WRON) na cze­le z gen. Woj­cie­chem Jaru­zel­skim. Pod­czas trwa­ją­ce­go 586 dni cza­su ter­ro­ru woj­sko z mili­cją roz­bi­ło pol­ską opo­zy­cję.
Licz­ba osób, któ­re ponio­sły śmierć w wyni­ku sta­nu wojen­ne­go nie jest zna­na. Znisz­czo­no spo­łecz­ną nadzie­ję na odbu­do­wa­nie pań­stwa i zaan­ga­żo­wa­nie się w spra­wy publicz­ne. Stan wojen­ny został wpro­wa­dzo­ny po to, by oca­lić komu­ni­stycz­ną dyk­ta­tu­rę. Znie­sio­no go 22 lip­ca 1983 r.