Nasz udział w lokal­nych obcho­dach Zbrod­ni Katyńskiej

W dniu 13 kwiet­nia 2018 r. czło­nek Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej pan Witold Derę­gow­ski uczest­ni­czył w uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­cej zamor­do­wa­nych w Zbrod­ni Katyń­skiej” – Funk­cjo­na­riu­szy Służ­by Wię­zien­nej, pra­cu­ją­cych w Zakła­dzie Kar­nym w For­do­nie. Pod tabli­cą upa­mięt­nia­ją­cą zamor­do­wa­nych funk­cjo­na­riu­szy i Naczel­ni­ka Zakła­du Kar­ne­go kpt Sta­ni­sła­wa Rym­kie­wi­cza dele­ga­cje zło­ży­ły wią­zan­ki kwia­tów. Uro­czy­stą mszę św. w inten­cji pomor­do­wa­nych odpra­wił i wygło­sił homi­lię kape­lan ks. Andrzej Ryb­ka – misjo­narz z Bazy­li­ki św. Win­cen­te­go a Pau­lo w Byd­gosz­czy. W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­ło licz­ne gro­no funk­cjo­na­riu­szy Służ­by Wię­zien­nej, Kie­row­nic­two Okrę­go­we­go Zarzą­du Wię­zien­nic­twa oraz przed­sta­wi­ciel IPN.


W dniu 26 kwiet­nia 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 67 im. Andrze­ja Szwal­be­go w Byd­gosz­czy odby­ło się spo­tka­nie upa­mięt­nia­ją­ce ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej”, w któ­rym uczest­ni­czył Pan Witold Derę­gow­ski czło­nek Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyńskiej.W spo­tka­niu bra­li udział ucznio­wie II kla­sy gim­na­zjal­nej. Orga­ni­za­to­rem spo­tka­nia była pani Tere­sa Chmie­lew­ska – nauczy­ciel histo­rii oraz uczen­ni­ce kla­sy poli­cyj­nej XII LO im. Maria­na Rejew­skie­go w Bydgoszczy.

tekst opra­co­wał: Witold Deręgowski