13 kwiet­nia Dzień Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyńskiej

Dokład­nie 80 lat temu wio­sną 1940 r. NKWD wymor­do­wa­ło bli­sko 22 tys. oby­wa­te­li pol­skich. Wśród nich byli więź­nio­wie Sta­ro­biel­ska, Ostasz­ko­wa, Koziel­ska, ofi­ce­ro­wie Woj­ska Pol­skie­go, poli­cjan­ci, leśni­cy, funk­cjo­na­riu­sze służ­by wię­zien­nej, urzęd­ni­cy, ucze­ni, pro­fe­so­ro­wie wyż­szych uczel­ni, arty­ści, leka­rze, nauczy­cie­le, praw­ni­cy. Sta­no­wi­li eli­tę naro­du, jego poten­cjał obron­ny, inte­lek­tu­al­ny i twórczy. 

Zapal­my sym­bo­licz­ny znicz pamię­ci Ofia­rom zbrod­ni na: http://​www​.katyn​pro​me​mo​ria​.pl